Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

1 Letopisu 8

1

Benjamín zplodil prvorozeného Belu, druhého Ašbela, třetího Achirama,

2

čtvrtého Nocha, pátého Rafu.

3

Bela měl syny Adara, Geru, otce Ehudova,

4

Abišuu, Naamana, Achoacha,

5

Geru, Šefufana a Churama.

6

Toto jsou synové Ehudovi, rodoví vůdcové obyvatel Geby, kteří byli vystěhováni do Manachatu:

7

Naaman, Achiáš a Gera, který je přestěhoval a který zplodil Uzu a Achichuda.

8

Poté, co Šachrajim zapudil své ženy Chušimu a Baaru, narodili se mu v moábském kraji synové.

9

Se svou ženou Chodeší zplodil Jobaba, Cibju, Mešu, Malkama,

10

Jeuca, Sakiáše a Mirmu. To byli jeho synové, vůdcové rodů.

11

S Chušimou zplodil Abituba a Elpaala.

12

Synové Elpaalovi: Eber, Mišeam a Šemed (který vystavěl Ono a Lod s okolními vesnicemi).

13

Beria a Šema byli vůdcové otcovských rodů obývajících Ajalon (ti zahnali obyvatele Gatu).

14

Jejich bratři byli Šašak a Jeremot.

15

Zebadiáš, Arad, Eder,

16

Michael, Jišpa a Jocha byli synové Beriovi.

17

Zebadiáš, Mešulam, Chizki, Cheber,

18

Jišmeraj, Jizlia a Jobab byli synové Elpaalovi.

19

Jakim, Zichri, Zabdi,

20

Elienaj, Ciletaj, Eliel,

21

Adajáš, Berajáš a Šimrat byli synové Šimeiho.

22

Jišpan, Eber, Eliel,

23

Abdon, Zichri, Chanan,

24

Chananiáš, Elam, Antotiáš,

25

Jifdeáš a Penuel byli synové Šašakovi.

26

Šamšeraj, Šechariáš, Ataliáš,

27

Jaarešiáš, Eliáš a Zichri byli synové Jerochamovi.

28

To byli vůdcové otcovských rodů, vůdcové zaznamenaní v rodopisech. Ti všichni bydleli v Jeruzalémě.

29

V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem Maaka.

30

Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab,

31

Gedor, Achio, Zecher a Miklot.

32

Miklot zplodil Šimeu. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě.

33

Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala.

34

Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku.

35

Synové Míkovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz.

36

Achaz zplodil Jehoadu. Jehoada zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri zplodil Mocu.

37

Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Rafa, jeho syn Elasa a jeho syn Acel.

38

Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan - ti všichni byli synové Acelovi.

39

Synové jeho bratra Ešeka: prvorozený Ulam, druhý Jeuš a třetí Elifelet.

40

Ulamovi synové byli udatní bojovníci; vládli lukem a měli mnoho dětí a vnuků - na sto padesát. To všechno byli Benjamínci.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic