Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

1 Letopisu 7

1

Synové Isacharovi: Tola, Pua, Jašub a Šimron - celkem čtyři.

2

Synové Tolovi: Uzi, Refajáš, Jeriel, Jachmaj, Jibsam a Samuel, vůdcové svých otcovských rodů. Za dnů Davidových byli Tolovi potomci zapsáni v rodopisech v počtu 22 600 udatných bojovníků.

3

Syn Uziho: Jizrachiáš. Synové Jizrachiáše: Michael, Obadiáš, Joel, Jišiáš. Všech pět byli vůdcové.

4

Podle jejich rodopisů měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků ve zbrani, neboť měli mnoho žen a synů.

5

Také jejich bratři z ostatních Isacharových rodů byli udatní bojovníci. Celkem jich bylo v rodových seznamech zaznamenáno 87 000.

6

Synové Benjamínovi: Bela, Becher a Jediael, celkem tři.

7

Synové Belovi: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět vůdců otcovského rodu. V rodovém seznamu jich je zaznamenáno 22 034 bojovníků.

8

Synové Becherovi: Zemira, Joaš, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abiáš, Anatot a Alemet. Ti všichni byli synové Becherovi.

9

V jejich rodovém seznamu je kromě vůdců jejich otcovských rodů zaznamenáno 22 200 bojovníků.

10

Syn Jediaelův: Bilhan. Synové Bilhanovi: Jeuš, Benjamín, Ehud, Kenaana, Zetan, Taršiš a Achišachar.

11

Tito všichni synové Jediaela byli udatní muži, vůdcové svých otcovských rodů, které čítaly 17 200 bojovníků připravených k bitvě.

12

Synové Irovi: Šupim a Chupim. Syn Danův: Chušim.

13

Synové Neftalímovi: Jachaciel, Guni, Jecer a Šilem. To jsou potomci Bilhy.

14

Synové Manasesovi: Asriel, jehož mu porodila jeho aramejská družka. Porodila také Machira, otce Gileádova.

15

Machir si vzal ženu jménem Maaka, sestru Šupima a Chupima. Manasesův druhorozený se jmenoval Celofchad a ten měl samé dcery.

16

Machirova žena Maaka porodila syna, jehož pojmenovala Pereš. Jeho bratr se jmenoval Šereš a jeho synové byli Ulam a Rekem.

17

Syn Ulamův: Bedan. To jsou synové Gileáda, syna Machirova, syna Manasesova.

18

Jeho sestra Molechet porodila Išhoda, Abiezera a Machlu.

19

Synové Šemidovi: Achian, Šechem, Likchi a Aniam.

20

Synové Efraimovi: Šutelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleada, jeho syn Tachat,

21

jeho syn Zabad a jeho syn Šutelach. Ezera a Eleada zabili domorodci z Gatu, když jim přišli pobrat dobytek.

22

Jejich otec Efraim je dlouho oplakával a jejich sourozenci ho přišli utěšovat.

23

Potom se miloval se svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal jméno Beria, Neštěstí, protože do jeho domu přišlo neštěstí.

24

Jeho dcera Šeera vystavěla Dolní i Horní Bet-choron a Uzen-šeeru.

25

Jeho synové byli Refach a Rešef; jeho syn byl Telach, jeho syn Tachan,

26

jeho syn Ladan, jeho syn Amihud, jeho syn Elišama,

27

jeho syn Nun a jeho syn Jozue.

28

Jejich vlastnictvím a bydlištěm byl Bet-el s okolními vesnicemi, od Naaranu na východě po Gezer a jeho vesnice na západě, dále Šechem a jeho vesnice až k Aji a jeho vesnicím.

29

Podél hranic se syny Manasesovými pak Bet-šean, Taanach, Megido a Dor s jejich vesnicemi. Tam všude bydleli synové Josefa, syna Izraelova.

30

Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria a jejich sestra Serach.

31

Synové Beriovi: Cheber a Malkiel, což je otec Birzaitův.

32

Cheber zplodil Jafleta, Šomera, Chotama a jejich sestru Šúu.

33

Synové Jafletovi: Pasach, Bimhal a Ašvat - to jsou Jafletovi synové.

34

Synové Šemerovi: Achi, Rohga, Jechuba a Aram.

35

Synové jeho bratra Chelema: Cofach, Jimna, Šeleš a Amal.

36

Synové Cofachovi: Suach, Charnefer, Šual, Beri, Jimra,

37

Becer, Hod, Šama, Šilša, Jitran a Beera.

38

Synové Jeterovi: Jefune, Pispa a Ara.

39

Synové Ulovi: Arach, Chaniel a Ricja.

40

Ti všichni jsou synové Ašerovi, náčelníci svých otcovských rodů, vybraní udatní bojovníci, přední vůdcové. V jejich rodovém seznamu je zapsáno 26 000 bojeschopných mužů.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic