1 Letopisu 4

1

Synové Judovi: Peres, Checron, Karmi, Chur a Šobal.

2

Šobalův syn Reajáš zplodil Jachata. Jachat zplodil Achumaje a Lahada. To jsou corejské rody.

3

Toto jsou synové otce Etama: Jizreel, Jišma a Jidbaš (jejich sestře se říkalo Haclelponi),

4

dále Penuel, otec Gedorův, a Ezer, otec Chušův. To jsou synové Efratina prvorozeného Chura, otce Betléma.

5

Ašchur, otec Tekoje, měl dvě manželky: Chelu a Naaru.

6

Naara mu porodila Achuzama, Chefera, Temniho a Achaštariho - ti všichni jsou synové Naary.

7

Chela mu porodila Cereta, Jicchara a Etnana.

8

Koc zplodil Anuba, Cobebu a rody Acharchela, syna Harumova.

9

Jábec byl slavnější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala Jábec, Trápení, neboť řekla: "Porodila jsem ho s trápením."

10

Jábec volal k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila mě od zlého, abych neměl trápení!" A Bůh mu dal, oč žádal.

11

Kelub, bratr Šuchův, zplodil Mechira, který je otcem Eštona.

12

Ešton zplodil Bet-rafu, Paseacha a Techinu, otce Ir-nachaše. To jsou muži Rechabovi.

13

Synové Kenazovi: Otniel a Serajáš. Synové Otnielovi: Chatat

14

a Meonotaj, otec Ofry. Serajáš zplodil Joába, otce řemeslníků žijících v Ge-charašim.

15

Synové Káleba, syna Jefunova: Iru, Ela a Naam. Syn Elův: Kenaz.

16

Synové Jehalelelovi: Zif, Zifa, Tirja a Asarel.

17

Synové Ezry: Jeter, Mered, Efer a Jalon. Meredova žena Bitja mu porodila Mirjama, Šamaje a Jišbacha, otce Eštemoy.

18

(Jeho judská žena porodila Jereda, otce Gedoru, Hebera, otce Socha, a Jekutiela, otce Zanoachu.) To jsou synové faraonovy dcery Bitji, kterou si Mered vzal.

19

Synové Hodiášovy ženy, sestry Nachama, byli otcové garmijské Keíly a maachatské Eštemoy.

20

Synové Šimonovi: Amnon, Rina, Ben-chanan a Tilon. Synové Jišiho: Zochet a Ben-zochet.

21

Synové Šely, syna Judova: Er, otec Lechy; Laada, otec Mareši a rodu tkalců kmentu v Bet-ašbeji,

22

dále Jokim, obyvatelé Kozeby, dále Joaš a Saraf, kteří ovládali Moáb, a Jašubi-lechem. (Jsou to pradávné záznamy.)

23

Byli to hrnčíři žijící v Netaimu a Gedeře, kde pracovali pro krále.

24

Synové Šimeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach a Šaul.

25

Jeho syn byl Šalum, jeho syn Mibšam a jeho syn Mišma.

26

Mišmovi synové: jeho syn Chamuel, jeho syn Zakur a jeho syn Šimei.

27

Šimei měl šestnáct synů a šest dcer, ale jeho bratři neměli tolik synů, takže se jejich rody nerozmnožily tolik jako synové Judovi.

28

Bydleli v Beer-šebě, Moladě, Chacar-šualu,

29

v Bilze, Ecemu, Toladu,

30

Betuelu, Chormě, Ciklagu,

31

v Bet-markabotu, Chacar-susimu, Bet-bireji a Šaarajimu. To byla jejich města až do kralování Davidova.

32

Jejich vesnice byly: Etam, Ajin Rimon, Tochen, Ašan, to bylo pět městeček

33

a v okolí těchto městeček byly všechny jejich vesnice až do Baalaty. To jsou jejich usedlosti a tak je měli zaznamenány.

34

Dále Mešobab, Jamlech, Joša, syn Amaciášův,

35

Joel, Jehu, syn Jošibiáše, syna Serajášova, syna Asielova;

36

také Eljoenaj, Jahkoba, Ješochajáš, Asajáš, Adiel, Jesimiel a Benajáš;

37

i Ziza, syn Šifhiův, syna Alonova, syna Jedajášova, syna Šimrího, syna Šemajášova.

38

Výše jmenovaní byli vůdcové svých rodů a jejich otcovské domy se hojně rozrostly.

39

Proto se vydali hledat pastvu pro své ovce a kozy až ke Gedorskému průsmyku na východní straně údolí.

40

Nalezli vydatné a dobré pastviny a prostranný, tichý a klidný kraj. Jeho předchozí obyvatelé byli potomci Chamovi.

41

Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše přišli a zaútočili na jejich příbytky i na Meunity, kteří tam žili. Vyhladili je jako proklaté (jak je tomu dodnes) a usadili se tam místo nich, neboť tam byla pastva pro jejich ovce a kozy.

42

Někteří ze synů Šimeonových došli až k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny Pelatiášem, Neariášem, Refajášem a Uzielem.

43

Pobili poslední pozůstatky Amalekovců a sídlí tam až dodnes.