1 Letopisu 25

1

David a hlavní hodnostáři vyčlenili některé z Asafových, Hemanových a Jedutunových synů ke službě prorokování za zvuku citer, lyr a činelů. Zde je výčet mužů, kteří konali tuto službu:

2

Z Asafových synů: Zakur, Josef, Netaniáš a Asarela, synové Asafovi pod vedením Asafa, který prorokoval na králův pokyn.

3

Z Jedutunových synů: Gedaliáš, Ceri, Ješajáš, Šimei, Chašabiáš a Matitiáš - těchto šest pod vedením svého otce Jedutuna, který za zvuku citery prorokoval ke chvále a oslavě Hospodina.

4

Z Hemanových synů: Bukiáš, Mataniáš, Uziel, Šubael, Jerimot, Chananiáš, Chanani, Eliata, Gidalti, Romamti-ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir a Machaziot.

5

Ti všichni byli synové králova vidoucího Hemana. Bůh mu zaslíbil, že pozdvihne jeho roh, a tak mu dal čtrnáct synů a tři dcery.

6

Ti všichni se v Hospodinově domě pod vedením svého otce věnovali hudbě na činely, lyry a citery; to byla jejich služba při Božím domě. (Asaf, Jedutun a Heman zodpovídali přímo králi.)

7

Spolu s jejich příbuznými, vyškolenými v Hospodinově hudbě, jich bylo 288, samí mistři.

8

Služby si rozvrhli losem, mladí stejně jako staří, mistři spolu s žáky.

9

Výsledky losování: první: Josef z Asafova rodu a jeho bratři a synové 12 druhý: Gedaliáš a jeho bratři a synové 12

10

třetí: Zakur a jeho bratři a synové 12

11

čtvrtý: Jicri a jeho bratři a synové 12

12

pátý: Netaniáš a jeho bratři a synové 12

13

šestý: Bukiáš a jeho bratři a synové 12

14

sedmý: Jesarela a jeho bratři a synové 12

15

osmý: Ješajáš a jeho bratři a synové 12

16

devátý: Mataniáš a jeho bratři a synové 12

17

desátý: Šimei a jeho bratři a synové 12

18

jedenáctý: Azarel a jeho bratři a synové 12

19

dvanáctý: Chašabiáš a jeho bratři a synové 12

20

třináctý: Šubael a jeho bratři a synové 12

21

čtrnáctý: Matitiáš a jeho bratři a synové 12

22

patnáctý: Jeremot a jeho bratři a synové 12

23

šestnáctý: Chananiáš a jeho bratři a synové 12

24

sedmnáctý: Jošbekaša a jeho bratři a synové 12

25

osmnáctý: Chanani a jeho bratři a synové 12

26

devatenáctý: Maloti a jeho bratři a synové 12

27

dvacátý: Eliata a jeho bratři a synové 12

28

jednadvacátý: Hotir a jeho bratři a synové 12

29

dvaadvacátý: Gidalti a jeho bratři a synové 12

30

třiadvacátý: Machaziot a jeho bratři a synové 12

31

čtyřiadvacátý: Romamti-ezer a jeho bratři a synové 12.