Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

1 Letopisu 24

1

Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů. Synové Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar.

2

Nádab a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto vykonávali Eleazar a Itamar.

3

Spolu se Sádokem ze synů Eleazarových a Achimelechem ze synů Itamarových je David rozdělil do oddílů, aby konali službu podle určeného pořadí.

4

Ukázalo se, že synové Eleazarovi mají více předních mužů než synové Itamarovi, a tak podle počtu jejich otcovských rodů rozdělili syny Eleazarovy do šestnácti oddílů a syny Itamarovy do osmi.

5

Rozdělili je losem, jednoho jako druhého, protože synové Eleazarovi i synové Itamarovi byli hodnostáři svatyně, hodnostáři Boží.

6

Levitský písař Šemajáš, syn Natanaelův, pořídil jejich seznam v přítomnosti krále, hodnostářů, kněží Sádoka i Achimelecha, syna Abiatarova, a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. Jednou vždy vyšla řada na Eleazarův otcovský rod a potom na Itamarův.

7

Výsledky losování: první: Jojarib, druhý: Jedajáš,

8

třetí: Charim, čtvrtý: Seorim,

9

pátý: Malkiáš, šestý: Mijamin,

10

sedmý: Hakoc, osmý: Abiáš,

11

devátý: Ješua, desátý: Šechaniáš,

12

jedenáctý: Eliašib, dvanáctý: Jakim,

13

třináctý: Chupa, čtrnáctý: Ješebeab,

14

patnáctý: Bilga, šestnáctý: Imer,

15

sedmnáctý: Chezir, osmnáctý: Hapicec,

16

devatenáctý: Petachiáš, dvacátý: Jechezkel,

17

jednadvacátý: Jachin, dvaadvacátý: Gamul,

18

třiadvacátý: Delajáš, čtyřiadvacátý: Maaziáš.

19

To je pořadí, v němž měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v něm konali službu podle nařízení svého otce Árona, jak mu je vydal Hospodin, Bůh Izraele.

20

K ostatním Leviho synům patřili: Ze synů Amramových: Šubael. Ze synů Šubaelových: Jechdeáš.

21

Ze synů Rechabiášových: vůdce Jišiáš.

22

Ze synů Jisharových: Šelomot. Ze synů Šelomotových: Jachat.

23

Ze synů Hebronových: Jeriáš, druhý Amariáš, třetí Jachaziel, čtvrtý Jekameam.

24

Ze synů Uziele: Míka. Ze synů Míky: Šamir

25

a Míkův bratr Jišiáš. Ze synů Jišiášových: Zachariáš.

26

Ze synů Merariho: Machli a Muši. Ze synů Jaaziášových: Beno.

27

Ze synů Merariho skrze Jaaziáše: Beno, Šoham, Zakur a Ibri.

28

Ze synů Machliho: Eleazar, který neměl syny.

29

Ze synů Kíše: Jerachmeel, syn Kíšův.

30

Ze synů Mušiho: Machli, Eder, Jerimot. To jsou levitští synové podle svých otcovských rodů.

31

Také oni losovali, stejně jako jejich příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti krále Davida jakož i Sádoka a Achimelecha a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. S rody starších bratrů bylo nakládáno stejně jako s rody mladších.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic