1 Letopisu 2

1

Toto jsou synové Izraele: Ruben, Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Zabulon,

2

Dan, Josef, Benjamín, Neftalí, Gád, Ašer.

3

Synové Judovi: Er, Onan a Šela - tito tři se mu narodili z dcery Šuy Kanaánského. Er, Judův prvorozený, byl ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřít.

4

Jeho snacha Támar mu pak porodila Perese a Zeracha. Judových synů tedy bylo celkem pět.

5

Synové Peresovi: Checron a Chamul.

6

Synové Zerachovi: Zimri, Etan, Heman, Kalkol a Darda, celkem pět.

7

Syn Karmiho: Achar, který přivedl Izrael do neštěstí, když zpronevěřil, co propadlo klatbě.

8

Syn Etanův: Azariáš.

9

Synové, kteří se narodili Checronovi: Jerachmeel, Ram a Káleb.

10

Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil judského vůdce Nachšona.

11

Nachšon zplodil Salmona a Salmon zplodil Boáze.

12

Boáz zplodil Obéda a Obéd zplodil Jišaje.

13

Jišaj pak zplodil svého prvorozeného Eliaba, druhého Abinadaba, třetího Šimeu,

14

čtvrtého Natanaela, pátého Radaje,

15

šestého Ocema a sedmého Davida.

16

Ti měli sestry Ceruju a Abigail. Ceruja měla tři syny: Abišaje, Joába a Asaele.

17

Abigail porodila Amasu. Amasův otec byl Jeter Izmaelský.

18

Káleb, syn Checronův, se svou ženou Azubou zplodil Jeriot. Toto jsou její synové: Jeter, Šobab a Ardon.

19

Když Azuba zemřela, Káleb si vzal Efratu a ta mu porodila Chura.

20

Chur zplodil Uriho a Uri zplodil Becaleela.

21

Checron si potom ve svých šedesáti letech vzal dceru Machira, otce Gileádova. Miloval se s ní a ona mu porodila Seguba.

22

Segub zplodil Jaíra, toho, který měl v gileádské zemi třiadvacet měst.

23

(Chavot-jair a Kenat s jeho vesnicemi jim ale vzali Gešurejci a Aramejci, celkem šedesát městeček.) To vše byli synové Machira, otce Gileádova.

24

Po Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou, a ta mu porodila Ašchura, otce Tekoy.

25

Synové Checronova prvorozeného Jerachmeela byli: prvorozený Ram, dále Buna, Oren, Ocem, Achiáš

26

a Onam, kterého měl Jerachmeel se svojí druhou manželkou jménem Atara.

27

Synové Jerachmeelova prvorozeného Rama byli: Mahac, Jamin a Eker.

28

Synové Onamovi byli: Šamaj a Jada. Šamajovi synové: Nádab a Abi-šur.

29

Abišurova manželka se jmenovala Abihajil a porodila mu Achbana a Molida.

30

Synové Nádabovi byli: Seled a Apajim. Seled však zemřel bezdětný.

31

Syn Apajimův: Jiši. Syn Jišiho: Šešan. Syn Šešanův: Achlaj.

32

Synové Šamajova bratra Jady: Jeter a Jonatan. Jeter zemřel bezdětný.

33

Synové Jonatanovi: Pelet a Zaza. To byli potomci Jerachmeelovi.

34

Šešan neměl syny, ale dcery. Měl však egyptského otroka jménem Jarcha

35

a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje.

36

Ataj zplodil Nátana a Nátan zplodil Zabada.

37

Zabad zplodil Eflala a Eflal zplodil Obéda.

38

Obéd zplodil Jehua a Jehu zplodil Azariáše.

39

Azariáš zplodil Chelece a Chelec zplodil Elasu.

40

Elasa zplodil Sismaje a Sismaj zplodil Šaluma.

41

Šalum zplodil Jekamiáše a Jekamiáš zplodil Elišamu.

42

Synové Jerachmeelova bratra Káleba: prvorozený Meša, otec Zifův, a druhorozený Mareša, otec Hebronu.

43

Synové Hebronovi: Korach, Tapuach, Rekem a Šema.

44

Šema zplodil Rachama, otce Jorkoamova, a Rekem zplodil Šamaje.

45

Šamajovým synem byl Maon, otec Bet-curu.

46

Kálebova družka Efa porodila Chárana, Mocu a Gazeza. Cháran zplodil Gazeza.

47

Synové Jahdajovi: Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Efa a Šaaf.

48

Kálebova družka Maaka porodila Šebera a Tirchanu.

49

Dále porodila Šaafa, otce Madmany, a Ševu, otce Makbeny a Gibeje, a také Kálebovu dceru Aksu.

50

To byli synové Kálebovi. Synové Efratina prvorozeného Chura: Šobal, otec Kiriat-jearimu,

51

Salma, otec Betléma, a Charef, otec Bet-gaderu.

52

K synům Šobala, otce Kiriat-jearimu, patří Roe, tedy polovina Manachatských,

53

a kiriat-jearimské rody Jitrejců, Putejců, Šumatejců a Mišraejců, z nichž pocházejí Corejští a Eštaolští.

54

Synové Salmovi jsou: Betlémští, Netofští, Atrot-bet-joábští, druhá polovina Manachatských, dále Corští

55

a písařské rody bydlící v Jábecu: Tirhatští, Šimhatští a Sukatští. Jsou to Kenijci pocházející z Bet-rechabova otce Chamáta.