1 Letopisu 14

1

Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také zedníky a tesaře, aby mu postavili palác.

2

Tehdy David poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že jeho království bylo pozvednuto ve prospěch jeho lidu, Izraele.

3

V Jeruzalémě si vzal další ženy a zplodil další syny a dcery.

4

Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun,

5

Jibchar, Elišua, Elpelet,

6

Nogah, Nefeg, Jafia,

7

Elišama, Baaljada a Elifelet.

8

Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a vytáhl jim naproti.

9

Když Filištíni přitáhli a vpadli do údolí Refaim,

10

David se ptal Boha: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu Hospodin. "Vydám ti je do rukou."

11

Vytáhli tedy do Baal-peracimu, kde je David porazil. Potom David řekl: "Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel." Proto nazvali to místo Baal-peracim, Pán průlomů.

12

Filištíni tam zanechali své bůžky a David je přikázal naházet do ohně.

13

Filištíni později znovu vytáhli a vpadli do toho údolí.

14

David se znovu ptal Boha a Bůh mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a vytáhni proti nim od moruší.

15

Až uslyšíš v korunách moruší šelest kroků, vytáhneš do boje, neboť před tebou vytáhl Bůh, aby porazil vojsko Filištínů."

16

David učinil, jak mu Bůh přikázal, a tak poráželi filištínské vojsko od Gibeonu až po Gezer.

17

Davidova pověst se šířila po všech zemích a Hospodin způsobil, že se ho bály všechny národy.