1 Letopisu 13

1

David se poradil se všemi vůdci, s veliteli tisíců i stovek,

2

a před celým izraelským shromážděním pak prohlásil: "Jestliže to schvalujete a chce-li to Hospodin, náš Bůh, vzkažme našim ostatním bratrům po celé izraelské zemi včetně kněží a levitů v jejich městech a předměstích, ať se k nám přidají,

3

a přeneseme k nám Truhlu našeho Boha - vždyť jsme ji za Saulových dnů nevyhledávali."

4

Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid to schvaloval.

5

David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor až k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhlu z Kiriat-jearimu.

6

Potom David s celým Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim) v Judsku, aby odtamtud vyzvedli Truhlu nesoucí jméno Hospodina, Boha trůnícího nad cheruby.

7

Boží truhlu pak odváželi z Abinadabova domu na novém vozu, který řídili Uza s Achiem.

8

David a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny, činely a trubky.

9

Když pak přišli ke Kidonovu mlatu, Uza vztáhl ruku, aby Truhlu přidržel, protože ji volské spřežení naklonilo.

10

Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem, protože vztáhl ruku na Truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě zemřel před Bohem.

11

David byl nešťastný, že se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina.

12

Toho dne dostal David z Boha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat k sobě!" řekl si.

13

Proto nevzal Truhlu k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského.

14

Boží truhla zůstala v domě Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a Hospodin požehnal dům Obed-edomův i všechno, co měl.