1 Letopisu 12

1

Toto jsou ti, kdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval před Saulem, synem Kíšovým. Tito muži patří k hrdinům, kteří mu pomáhali v boji.

2

Byli vyzbrojeni luky a uměli střílet šípy nebo metat kamení pravicí i levicí. Pocházeli z pokolení Benjamín tak jako jejich bratr Saul:

3

V čele byl Achiezer a Joaš, synové Šemaje Gibeatského, Jeziel a Pelet, synové Azmavetovi, Beracha, Jehu Anetotský,

4

Jišmajáš Gibeonský, hrdina z oné Třicítky a její velitel,

5

Jirmeáš, Jachaziel, Jochanan, Jozabad Gederský,

6

Eluzaj, Jerimot, Bealiáš, Šemariáš, Šefatiáš Charufský,

7

Elkána, Jišiáš, Azarel, Joezer, Jašobeám, Korachovci,

8

Joela a Zebadiáš, synové Jerochama z Gedoru.

9

Z pokolení Gád přešli k Davidovi do pevnosti v poušti tito udatní hrdinové; byli to zkušení bojovníci vládnoucí pavézou a kopím, s tváří lvů a hbitostí horských gazel:

10

V čele byl Ezer, druhý Obadiáš, třetí Eliab,

11

čtvrtý Mišmana, pátý Jirmeáš,

12

šestý Ataj, sedmý Eliel,

13

osmý Jochanan, devátý Elzabad,

14

desátý Jirmejáh a jedenáctý Machbanaj.

15

Tito Gádovi synové veleli vojsku; menší z nich stovce a větší tisícovce.

16

To oni překročili Jordán v prvním měsíci, kdy se řeka všude vylévá z břehů, a zahnali všechny obyvatele údolí k východu i k západu.

17

Také někteří z Benjamína a Judy přišli za Davidem k jeho pevnosti.

18

David jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi pomáhali, spojím se s vámi celým srdcem. Pokud mě ale chcete vyzradit mým nepřátelům, ačkoli jsem nevinný, ať to Bůh našich otců vidí a soudí!"

19

Tenkrát sestoupil Duch na velitele Třicítky, Amasaje: "Patříme tobě, Davide, jsme na tvé straně, synu Jišaje! Pokoj, pokoj buď tobě i tvým pomocníkům pokoj buď - vždyť ti pomáhá sám tvůj Bůh!" A tak je David přijal a jmenoval je veliteli nájezdníků.

20

Další z pokolení Manases se přidali k Davidovi, když táhl s Filištíny do boje proti Saulovi. (Nakonec ale Filištínům nepomohli. Jejich vládci se ho totiž po poradě rozhodli propustit. Řekli si: "Pokud přeběhne ke svému pánu Saulovi, bude nás to stát hlavy.")

21

Když potom táhl do Ciklagu, přidali se k němu tito muži z pokolení Manases: Adnach, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu, Ciletaj, velitelé Manasesových houfů.

22

Pomáhali pak Davidovi proti nájezdníkům, protože to byli samí udatní hrdinové, a tak se ve vojsku stali veliteli.

23

Den co den tehdy přicházeli k Davidovi další pomocníci, až z nich bylo veliké vojsko jako vojsko Boží.

24

Toto je výčet ozbrojených bojovníků, kteří přišli k Davidovi do Hebronu, aby podle Hospodinova slova přenesli Saulovo království na Davida:

25

Z Judy 6 800 bojeschopných mužů vyzbrojených pavézou a kopím.

26

Ze Simeona 7 100 udatných hrdinů připravených k boji.

27

Z Leviho 4 600 mužů

28

včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700 muži

29

a mladého válečníka Sádoka s 22 veliteli z jeho otcovského rodu.

30

Z Benjamína 3 000 Saulových bratrů, z nichž mnozí byli do té doby ve službách Saulova domu.

31

Z Efraima 20 800 udatných hrdinů, proslulých ve svém otcovském rodu.

32

Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida králem.

33

Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich velením - muži, kteří pochopili dobu a věděli, jak se má Izrael zachovat.

34

Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených bojovníků v plné zbroji, odhodlaných bez váhání pomoci.

35

Z Neftalíma 1 000 velitelů a za nimi 37 000 mužů s pavézami a kopími.

36

Z Dana 28 600 připravených k boji.

37

Z Ašera 40 000 zkušených bojovníků připravených k boji.

38

Z Rubena, Gáda a poloviny kmene Manases v Zajordání 120 000 mužů v plné zbroji.

39

Všichni tito bojovníci připravení nastoupit to bitvy přišli s odhodlaným srdcem do Hebronu, aby Davida učinili králem celého Izraele. Také všichni ostatní Izraelci byli v srdci zajedno, že Davida učiní králem.

40

Zůstali u Davida a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby. Jejich příbuzní dokonce až z Isachara, Zabulona a Neftalíma přiváželi jídlo na oslech, velbloudech, mezcích a volech: zásoby mouky, hroudy fíků, trsy rozinek, víno, olej i hojnost bravu a skotu. Izrael se tehdy radoval.