1 Letopisu 1

1

Adam, Set, Enoš,

2

Kénan, Mahalalel, Járed,

3

Enoch, Metuzalém, Lámech,

4

Noe, Sem, Cham a Jáfet.

5

Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras.

6

Synové Gomerovi: Aškenáz, Rifat a Togarma.

7

Synové Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští.

8

Synové Chamovi: Habeš, Egypt, Put a Kanaán.

9

Synové Habešovi: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedan.

10

Habeš zplodil Nimroda, který se stal prvním hrdinou země.

11

Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské,

12

Patrusské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni spolu s Kaftorskými).

13

Kanaán zplodil svého prvorozeného Sidona, potom Cheta,

14

Jebusejce, Emorejce, Girgašejce,

15

Hivejce, Arkejce, Sinejce,

16

Arvadejce, Semarejce a Chamatejce.

17

Synové Semovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové Aramovi: Úc, Chul, Geter a Mešek.

18

Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.

19

Heberovi se narodili dva synové; jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan.

20

Joktan zplodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha,

21

Hadorama, Uzala, Diklu,

22

Obala, Abimaela, Šebu,

23

Ofira, Chavílu a Jobaba. Ti všichni jsou synové Joktanovi.

24

Sem, Arpakšad, Šelach,

25

Heber, Peleg, Reu,

26

Serug, Náchor, Terach,

27

Abram, totiž Abraham.

28

Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.

29

Zde jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam,

30

Mišma, Duma, Massa, Chadad, Tema,

31

Jetur, Nafiš a Kedma. To jsou Izmaelovi synové.

32

Synové Ketury, družky Abrahamovy: Porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a Šuacha. Synové Jokšanovi byli Šeba a Dedan.

33

Synové Midiánovi byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldáa. Ti všichni byli synové Ketury.

34

Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi byli Ezau a Izrael.

35

Synové Ezauovi: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam a Korach.

36

Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna a Ama-lek.

37

Synové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza.

38

Synové Seírovi: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana, Dišon, Ecer a Dišan.

39

Synové Lotanovi: Chori a Homam. Lotanova sestra byla Timna.

40

Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefi a Onam. Synové Cibeonovi: Aja a Ana.

41

Syn Anův: Dišon. Synové Dišonovi: Chamran, Ešban, Jitran a Keran.

42

Synové Ecerovi: Bilhan, Zavan, Jakan. Synové Dišanovi: Úc a Aran.

43

Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.

44

Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry.

45

Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země.

46

Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit.

47

Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky.

48

Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu.

49

Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův.

50

Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova.

51

Také Hadad zemřel. Edomské kmeny byly tyto: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet,

52

kmen Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínon,

53

kmen Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar,

54

kmen Magdiel, kmen Iram. To byly edomské kmeny.