2 Královská 2

1

Hospodin se pak chystal vzít Eliáše ve vichru do nebe. Ten byl právě s Elíšou na cestě z Gilgalu.

2

"Zůstaň tu," řekl Eliáš Elíšovi. "Hospodin mě posílá do Bet-elu."Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím tě!" A tak šli do Bet-elu.

3

Z Bet-elu přišli za Elíšou proročtí učedníci. "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" řekli mu. "Já vím, mlčte," odpověděl.

4

Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin mě posílá do Jericha." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím tě!" A tak šli do Jericha.

5

Proročtí učedníci z Jericha přišli za Elíšou a řekli mu: "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" "Já vím, mlčte," odpověděl.

6

Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin mě posílá k Jordánu." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím tě!" A tak šli dál spolu.

7

Padesát prorockých učedníků šlo za nimi. Zastavili se opodál, na dohled od místa, kde se u Jordánu zastavili ti dva.

8

Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím do vody. Ta se rozestoupila a oba přešli po suchu na druhou stranu.

9

Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval: "Řekni, co pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat." "Prosím, ať mi připadnou dva díly tvého ducha!" odpověděl Elíša.

10

"Žádáš o nelehkou věc," řekl mu Eliáš. "Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzat, tvá žádost se splní. Pokud ne, nesplní se."

11

Šli tedy spolu dál a rozmlouvali, když vtom je náhle rozdělil ohnivý vůz s ohnivými koni - Eliáš ve vichru vystoupil do nebe!

12

Když to Elíša uviděl, vykřikl: "Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!" A víckrát už ho neviděl. Elíša vzal své roucho a roztrhl je na dva kusy.

13

Pak zvedl plášť, který spadl z Eliáše, a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu,

14

vzal Eliášův plášť a udeřil jím do vody. "Kde je Hospodin, Bůh Eliášův?" zvolal. "Kde je on sám?!" A jakmile jím udeřil do vody, rozestoupila se a Elíša přešel na druhou stranu.

15

"Duch Eliášův spočinul na Elíšovi!" řekli proročtí učedníci z Jericha, kteří stáli opodál. Vyrazili mu naproti a klaněli se mu až k zemi

16

se slovy: "Jsme tví služebníci!" Potom řekli: "Pohleď, máme tu padesát schopných mužů. Když dovolíš, pošleme je hledat tvého pána. Třeba ho Duch Hospodinův vzal a upustil na některou horu nebo do některého údolí." "Nikam je neposílejte!" řekl jim Elíša.

17

Když ale na něj naléhali, až z toho byl nesvůj, svolil: "Dobrá, pošlete je." Poslali tedy těch padesát mužů a ti ho hledali tři dny, ale nenašli.

18

Když se pak vrátili do Jericha za Elíšou, řekl jim: "Copak jsem vám neříkal: Nechoďte?"

19

Tamější muži Elíšovi řekli: "Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná."

20

Odpověděl jim: "Přineste mi novou mísu a dejte do ní sůl." Když mu to přinesli,

21

šel k vodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: "Tak praví Hospodin: Uzdravuji tyto vody. Už odsud nevzejde smrt ani neplodnost!"

22

A ty vody jsou zdravé až dodnes, přesně jak Elíša řekl.

23

Potom se odtud vydal vzhůru do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšli z města nějací výrostci, posmívali se mu a pokřikovali na něj: "Táhni, plešoune! Táhni, plešoune!"

24

On se otočil, podíval se na ně a zlořečil jim v Hospodinově jménu. Vtom z lesa vyběhly dvě medvědice a dvaačtyřicet z těch výrostků rozsápaly.

25

Elíša se pak odebral na horu Karmel a odtud se vrátil do Samaří.