2 Královská 1

1

Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli.

2

Achaziáš v Samaří propadl mříží své střešní terasy a zranil se. Vyslal posly a řekl jim: "Jděte se vyptat Baal-zebuba, božstva Ekronu, jestli se z toho uzdravím."

3

Hospodinův anděl ale promluvil k Eliášovi Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi poslům samařského krále naproti a řekni jim: ‚Copak už není Bůh v Izraeli, že se jdete vyptávat Baal-zebuba, božstva Ekronu?

4

Nuže, toto praví Hospodin: Nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" Pak Eliáš odešel.

5

Když se poslové vrátili zpět, král se jich ptal: "Proč jste se vrátili?"

6

"Vyšel nám naproti jeden muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se ke králi, který vás poslal, a vyřiďte mu: Tak praví Hospodin: Copak už není Bůh v Izraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva Ekronu? Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'"

7

"Jak vypadal ten muž, který vám s těmi slovy vyšel naproti?" ptal se král.

8

"Měl plášť z kožešiny," odpověděli, "a kolem boků kožený pás." "To je Eliáš Tišbejský!" řekl král.

9

Poslal tedy na něj velitele s padesáti vojáky. Eliáš seděl na vrcholu hory, a tak velitel hned vylezl za ním a přikázal mu: "Boží muži, král praví: Sestup dolů!"

10

"Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak ať z nebe sestoupí oheň a pohltí tě i těch tvých padesát." Vtom z nebe sestoupil oheň a pohltil velitele i s jeho padesáti.

11

Král tedy na něj poslal dalšího velitele s padesáti vojáky. Ten za ním vylezl a přikázal mu: "Boží muži, tak praví král: Ihned sestup!"

12

"Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš, "tak ať z nebe sestoupí oheň a pohltí tě i těch tvých padesát." Vtom z nebe sestoupil Boží oheň a pohltil velitele i s jeho padesáti.

13

Král tedy poslal ještě třetího velitele s padesáti muži. Když ale ten třetí velitel padesáti mužů vystoupal k Eliášovi, padl před ním na kolena a prosil ho: "Boží muži, prosím ušetři život můj i těchto tvých padesáti služebníků.

14

Hle, z nebe sestoupil oheň a pohltil oba první velitele i s jejich padesáti muži, můj život ale prosím ušetři!"

15

Hospodinův anděl tehdy promluvil k Eliášovi: "Sestup s ním, neboj se ho." A tak vstal a šel s ním ke králi.

16

Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak už není Bůh v Izraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vyslal posly, aby se vyptávali Baal-zebuba, božstva Ekronu. Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!"

17

Achaziáš pak zemřel, jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Neměl syna, a tak na jeho místě začal druhého roku judského krále Jehorama, syna Jošafatova, kralovat Joram.

18

O ostatních Achaziášových skutcích, které vykonal, se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů.