1 Královská 4

1

Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem.

2

Toto jsou jeho hodnostáři: Azariáš, syn Sádokův, byl knězem;

3

Elichoref a Achiáš, synové Šišovi, byli písaři; Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem;

4

Benajáš, syn Jojadův, byl velitelem vojska; Sádok a Abiatar byli kněžími;

5

Azariáš, syn Nátanův, byl vrchním správcem; kněz Zábud, syn Nátanův, byl královým důvěrníkem;

6

Achišar byl správcem paláce; Adoniram, syn Abdův, velel nuceným pracím.

7

Šalomoun měl nad celým Izraelem dvanáct správců, kteří zásobovali krále a jeho palác. Každý měsíc v roce se o zásobování staral jeden z nich.

8

Toto jsou jejich jména: Ben-hur spravoval pohoří Efraim;

9

Ben-deker spravoval Makac, Šaalbim, Bet-šemeš, Elon a Bet-cha-nan;

10

Ben-chesed spravoval Arubot, což zahrnovalo Socho a kraj Chefer;

11

Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor;

12

Baana, syn Achiludův, spravoval Taanach, Megido a celý Bet-šean u Caretánu pod Jizreelem a od Bet-šeanu po Abel-mecholu a až za Jokmeam;

13

Ben-geber spravoval Rámot-gileád, což zahrnovalo vesnice Manasesova syna Jaira v Gileádu a argobský kraj v Bášanu - šedesát velkých hrazených měst s bronzovými závorami;

14

Achinadab, syn Idův, spravoval Machanajim;

15

Achimaac (který měl za ženu Šalomounovu dceru Basemat) spravoval kraj Neftalí;

16

Baana, syn Chušaje, spravoval kraj Ašer a Alot;

17

Jošafat, syn Paruachův, spravoval kraj Isachar;

18

Šimei, syn Elův, spravoval kraj Benjamín;

19

Geber, syn Uriho, spravoval zemi Gileád, zemi emorejského krále Sichona a bášanského krále Oga; celou zemi pak spravoval jeden místodržící.

20

Judy a Izraele bylo takové množství, jako je písku v moři, a tak jedli, pili a veselili se.