2 Samuelova 5

1

Všechny izraelské kmeny přišly za Davidem do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo!

2

Už za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš Izraeli vůdcem.'"

3

Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem.

4

Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval čtyřicet let.

5

Sedm let a šest měsíců kraloval v Hebronu nad Judou a dalších třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem i Judou.

6

Král pak se svými muži vytáhl na Jeruzalém, totiž na Jebusejce, kteří v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli: "Sem se nedostaneš - i slepci a mrzáci tě odrazí!" Prohlašovali, že se tam David nedostane.

7

David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo.

8

David toho dne prohlásil: "Kdo chce zaútočit na Jebusejce, ten ať na ty mrzáky a slepce udeří vodním tunelem!" Velice totiž Davida popudili. Proto se začalo říkat: "Slepec ani mrzák nesmí do paláce."

9

David se pak v té pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vystavěl město okolo ní od terasy Milo až k paláci.

10

Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním.

11

Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také tesaře a kameníky, aby Davidovi postavili palác.

12

Tehdy David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že vyzdvihl jeho království ve prospěch jeho lidu, Izraele.

13

Když David přišel z Hebronu, vzal si v Jeruzalémě další konkubíny a manželky, a tak se Davidovi narodili další synové a dcery.

14

Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun,

15

Jibchar, Elišua, Nefeg, Jafia,

16

Elišama, Eliada a Elifelet.

17

Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a uchýlil se do pevnosti.

18

Když Filištíni přitáhli a rozložili se v údolí Refaim,

19

David se ptal Hospodina: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu Hospodin. "Filištíny ti jistě vydám do rukou."

20

David tedy přitáhl do Baal-peracimu a porazil je tam. Tehdy řekl: "Jako proráží vodní proud, tak přede mnou Hospodin prolomil řady mých nepřátel." To místo pak nazval Baal-peracim, Pán průlomů.

21

Filištíni tam nechali své modly a David je se svými muži odnesl.

22

Filištíni později znovu vytáhli a rozložili se v údolí Refaim.

23

David se ptal Hospodina, a ten mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a napadni je od moruší.

24

Až v korunách moruší uslyšíš šelest šlépějí, vyrazíš, neboť tehdy před tebou vytáhl Hospodin, aby porazil vojsko Filištínů."

25

David udělal, co mu Hospodin přikázal, a porážel Filištíny od Gibeonu až po Gezer.