2 Samuelova 23

1

Toto jsou Davidova poslední slova: Tak praví David, syn Jišajův, tak praví povýšený Nejvyšším, jehož pomazal Bůh Jákobův, líbezný pěvec izraelský.

2

Promlouvá ze mě Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech mám.

3

Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo lidem spravedlivě vládne, kdo v Boží bázni panuje,

4

je jako úsvit za východu slunce, jak jasné jitro bezmračné; je jako po dešti vyjasnění, když tráva raší ze země.

5

Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal, cele platnou a stvrzenou? Všechnu tu spásu, všechno to blaho by rozkvést nenechal!

6

Darebák jak trní vyvržen bude, rukou se takového nikdo nedotkne,

7

železo a tyč se na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je!

8

Zde jsou jména Davidových hrdinů: Jošeb-bašebet Tachkemonský, velitel Trojice. Uměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm set.

9

Další z té trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda, syna Achochiova. Ten byl s Davidem, když se odvážili na Filištíny. Ti se shromáždili k boji, a tak vytáhli také Izraelci;

10

tehdy vstal a pobíjel Filištíny, až mu ruka ztuhla, že nemohl pustit meč. Lid jen postupoval za ním a obíral pobité. Hospodin toho dne způsobil veliké vítězství.

11

Po něm byl Šama, syn Agea Hararského. Filištíni se jednou shromáždili u dílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk.

12

Šama se ale postavil doprostřed toho pole, uhájil je a Filištíny odrazil. Hospodin tehdy způsobil veliké vítězství.

13

Tito tři z třicítky velitelů sestoupili o žních k Davidovi do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů.

14

David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny.

15

David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z té betlémské studny u brány."

16

A tak se ta trojice hrdinů probila do filištínského tábora a navážila vodu z betlémské studny u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se jí ale odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu.

17

"Hospodin chraň," zvolal, "vždyť je to krev těch mužů! Šli tam s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů.

18

Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj, syn Ceruji. Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako ona Trojice.

19

Vskutku, mezi Třicítkou byl slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se nevyrovnal.

20

Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v ní lva, tenkrát, když napadl sníh.

21

Jindy šel a zabil Egypťana jen s holí v ruce. Egypťan vypadal hrozivě, byl ozbrojen kopím. On mu je ale vytrhl z ruky a zabil ho jím.

22

Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice.

23

Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. David mu svěřil svou tělesnou stráž.

24

Ke Třicítce patřili: Asael, bratr Joábův, Elchanan, syn Doda Betlémského;

25

Šama Charodský; Elika Charodský;

26

Chelec Paltiský; Ira, syn Ikeše Tekojského;

27

Abiezer Anatotský; Sibechaj Chušatský;

28

Calmon Achochijský; Mahraj Netofský;

29

Cheled, syn Baany Netofského; Itaj, syn Ribaje z benjamínské Gibeje;

30

Benajáš Piratonský; Hidaj od potoka Gaaš;

31

Abi-albon Arbatský; Azmavet Bachurimský;

32

Eliachba Šaalbonský; Jašenovi synové Jonatan,

33

syn Šamy Hararského, Achiam, syn Šarara Hararského;

34

Elifelet, syn Achasbaje z Maaky; Eliam, syn Achitofela Gilonského;

35

Checro Karmelský; Paaraj Arbejský;

36

Jigal, syn Nátanův z Cóby; syn Hagriho;

37

Selek Amonský; Nachraj Beerotský, zbrojnoš Joába, syna Ceruji;

38

Ira Jitrejský; Gareb Jitrejský;

39

a Uriáš Chetejský. Všech celkem bylo třicet sedm.