1 Mojžíšova 5

1

Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby.

2

Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk.

3

Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set.

4

Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery.

5

Adam žil celkem 930 let a potom zemřel.

6

Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše.

7

Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery.

8

Set žil celkem 912 let a potom zemřel.

9

Když bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana.

10

Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery.

11

Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel.

12

Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil Mahalalela.

13

Po zplození Mahalalela žil Kénan ještě 840 let a plodil syny a dcery.

14

Kénan žil celkem 910 let a potom zemřel.

15

Když bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil Járeda.

16

Po zplození Járeda žil Mahalalel ještě 830 let a plodil syny a dcery.

17

Mahalalel žil celkem 895 let a potom zemřel.

18

Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha.

19

Po zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery.

20

Járed žil celkem 962 let a potom zemřel.

21

Když bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma.

22

Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery.

23

Enoch žil celkem 365 let.

24

Enoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal.

25

Když bylo Metuzalémovi 187 let, zplodil Lámecha.

26

Po zplození Lámecha žil Metuzalém 782 let a plodil syny a dcery.

27

Metuzalém žil celkem 969 let a potom zemřel.

28

Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna

29

a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil."

30

Po zplození Noema žil Lámech 595 let a plodil syny a dcery.

31

Lámech žil celkem 777 let a potom zemřel.

32

A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta.