1 Mojžíšova 36

1

Toto je Ezauův (totiž Edomův) rod.

2

Ezau si vzal manželky z kanaánských dcer: Adu, dceru Chetejce Elona, Oholíbamu, dceru Anovu, vnučku Hivejce Cibeona,

3

a Izmaelovu dceru Basematu, sestru Nebajotovu.

4

Ada Ezauovi porodila Elifaze. Basemat porodila Reuele.

5

Oholíbama porodila Jeuše, Jalama a Koracha. Toto jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodili v kanaánské zemi.

6

Ezau pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata - všechen svůj majetek, jehož nabyl v kanaánské zemi, a odešel do země Seír, daleko od svého bratra Jákoba.

7

Jejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich putování jim nemohla kvůli jejich stádům stačit.

8

Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom).

9

Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír.

10

Toto jsou jména Ezauových synů: Elifaz, syn Ezauovy manželky Ady, a Reuel, syn Ezauovy manželky Basematy.

11

Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenaz.

12

(Ezauův syn Elifaz měl také družku Timnu, která Elifazovi porodila Amaleka.) To jsou potomci Ezauovy manželky Ady.

13

Synové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza. To jsou potomci Ezauovy manželky Basematy.

14

Synové, jež Ezauovi porodila jeho manželka Oholíbama, dcera Anova, vnučka Cibeonova: Jeuš, Jalam a Korach.

15

Toto jsou kmeny Ezauových synů. Synové Elifaze, Ezauova prvorozeného: kmen Teman, kmen Omar, kmen Sefo, kmen Kenaz,

16

kmen Korach, kmen Gatam a kmen Amalek. To jsou kmeny vzešlé z Elifaze v edomské zemi. Jsou to potomci Ady.

17

Synové Ezauova syna Reuele: kmen Nachat, kmen Zerach, kmen Šama a kmen Miza. To jsou kmeny vzešlé z Reuele v edomské zemi. Jsou to potomci Ezauovy manželky Basematy.

18

Synové Ezauovy manželky Oholíbamy: kmen Jeuš, kmen Jalam a kmen Korach. To jsou kmeny vzešlé z Ezauovy manželky Oholíbamy, dcery Anovy.

19

To jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny.

20

Toto jsou synové Chorejce Seíra, domorodců v té zemi: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana,

21

Dišon, Ecer a Dišan. To jsou kmeny Chorejců, Seírovi synové v edomské zemi.

22

Synové Lotanovi: Chori a Hemam. Lotanova sestra byla Timna.

23

Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam.

24

Synové Cibeonovi: Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na poušti horké prameny, když pásl osly svého otce Cibeona).

25

Děti Anovy: Dišon a Oholíbama, Anova dcera.

26

Synové Dišonovi: Chemdan, Ešban, Jitran a Keran.

27

Synové Ecerovi: Bilhan, Zavan a Akan.

28

Synové Dišanovi: Úc a Aran.

29

Toto jsou kmeny Chorejců: kmen Lotan, kmen Šobal, kmen Cibeon, kmen Ana,

30

kmen Dišon, kmen Ecer a kmen Dišan. To je výčet chorejských kmenů v zemi Seír.

31

Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král:

32

Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.

33

Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry.

34

Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země.

35

Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit.

36

Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky.

37

Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu.

38

Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův.

39

Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova.

40

Toto jsou jména Ezauových kmenů podle jejich rodin a jejich míst, jmenovitě: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet,

41

kmen Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínon,

42

kmen Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar,

43

kmen Magdiel a kmen Iram. To jsou edomské kmeny podle svých sídlišť v jejich vlastní zemi. Tak tomu bylo s Ezauem, otcem Edomců.