1 Mojžíšova 35

1

Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu. Bydli tam a postav tam oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem."

2

Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte se a převlečte si šaty!

3

Potom vstaňme a pojďme vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž mě vyslyšel v den mé úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel."

4

Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který stál u Šechemu.

5

Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni.

6

Jákob tenkrát přišel do Luzu (to jest do Bet-elu) v kanaánské zemi - on i všichni, kdo byli s ním -

7

a postavil tam oltář. Nazval to místo El-betel, Bůh Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem.

8

Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním dubem u Bet-elu. Izák jej proto nazval Alon-bachut, Dub nářků.

9

Jákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu.

10

Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však už nebude znít Jákob, ale budeš se jmenovat Izrael." A tak se mu říká Izrael.

11

Bůh mu řekl: "Já jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude z tebe národ, dokonce svazek národů; i králové vyjdou z tvých beder.

12

Zem, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě; i tvému budoucímu semeni dám tuto zem."

13

Na místě, kde k němu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl.

14

Jákob tedy na místě, kde k němu mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloup, vykonal na něm úlitbu a polil jej olejem.

15

Jákob to místo, kde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům.

16

Potom z Bet-elu táhli dál. Když už byli nedaleko Efraty, začala Ráchel rodit a měla těžký porod.

17

V nejtěžší chvíli jí porodní bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!"

18

A když ji opouštěl život (neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oní, Syn mé bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín, Syn pravice.

19

Ráchel zemřela a byla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém).

20

Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na hrobě Ráchel až dodnes).

21

Izrael táhl dál a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem.

22

A když se Izrael zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šel a spal s Bilhou, družkou svého otce, a Izrael se o tom doslechl. Jákob měl dvanáct synů.

23

Synové Léy: Ruben, Jákobův prvorozený, Šimeon, Levi, Juda, Isachar a Zabulon.

24

Synové Ráchel: Josef a Benjamín.

25

Synové Bilhy, Rácheliny otrokyně: Dan a Neftalí.

26

Synové Zilpy, Léiny otrokyně: Gád a Ašer. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v Padan-aramu.

27

Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron), kde pobýval Abraham i Izák.

28

Izák se dožil 180 let.

29

Stár a spokojen se životem pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob.