1 Mojžíšova 34

1

Dína, dcera, kterou Jákobovi porodila Léa, si jednou vyšla navštívit domorodé dívky.

2

Když ji uviděl kníže té země, Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se jí a spal s ní - znásilnil ji.

3

Přilnul ale k Jákobově dceři Díně celou duší, zamiloval si ji a mluvil s ní laskavě.

4

Potom Šechem přemlouval svého otce Chamora: "Vezmi mi tu dívenku za ženu!"

5

Když Jákob uslyšel, že Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli. Až do jejich příchodu tedy mlčel.

6

Šechemův otec Chamor se mezitím vypravil k Jákobovi, aby s ním promluvil.

7

Vtom přišli Jákobovi synové z pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přece v Izraeli hanebnost, když spal s Jákobovou dcerou - to se přece nesmí!

8

Chamor s nimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři celou duší; dejte mu ji, prosím, za ženu.

9

Spřízněte se s námi - dávejte nám své dcery a berte si naše.

10

Když budete bydlet u nás, bude celá země před vámi. Bydlete v ní, obchodujte a mějte ji za svou!"

11

Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete!

12

Uložte mi vysoké věno a mnoho darů a já dám, kolik mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za ženu!"

13

Jákobovi synové odpověděli Šechemovi a Chamorovi lstivě, neboť poskvrnil jejich sestru Dínu.

14

Řekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru neobřezanému muži - to by pro nás byla hanba!

15

Vyhovíme vám, jen když budete jako my. Ať se každý z vás, kdo je mužského pohlaví, dá obřezat.

16

Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden lid.

17

Pokud nás však neposlechnete a neobřežete se, vezmeme si svou dceru a odejdeme."

18

Jejich slova se Chamorovi i jeho synu Šechemovi zalíbila

19

a ten mládenec neváhal tu věc vykonat, neboť po Jákobově dceři velmi toužil. (Šechem byl z celé rodiny svého otce ten nejváženější.)

20

Chamor a jeho syn Šechem tedy přišli k bráně svého města a promluvili k tamním měšťanům:

21

"Tito muži se k nám chovají pokojně. Ať tedy bydlí v této zemi a obchodují v ní. Hle, země je přece dost prostorná i pro ně; berme si tedy jejich dcery za ženy a své dcery dávejme jim.

22

Vyhoví nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkou: každý z nás, kdo je mužského pohlaví, se musí dát obřezat, jako jsou obřezaní oni.

23

Nebudou snad potom jejich stáda, jejich majetek a všechna jejich zvířata naše? Vyhovme jim tedy, ať bydlí u nás!"

24

A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho města, poslechli Chamora i jeho syna Šechema a dali se obřezat: každý, kdo byl mužského pohlaví, každý, kdo vycházel z brány toho města.

25

Třetího dne, když měli největší bolesti, se dva Jákobovi synové, Dínini bratři Šimeon a Levi, chopili každý svého meče, v bezpečí vešli do města a pobili všechny, kdo byli mužského pohlaví.

26

Také Chamora a jeho syna Šechema zabili ostřím meče. Vzali Dínu z Šechemova domu a odešli.

27

Jákobovi synové pak přišli k pobitým a vyplenili město, kde byla poskvrněna jejich sestra.

28

Vzali jejich brav, skot i osly, cokoli bylo ve městě i na poli -

29

všechno jejich bohatství. Všechny jejich děti a ženy zajali a vše, co bylo v domech, vyplenili.

30

Jákob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste mě do neštěstí! Zošklivili jste mě obyvatelům země, Kananejcům i Perizejcům. Mám jen hrstku mužů; spojí-li se proti mně, zabijí mě a budu vyhlazen - já i můj dům!"

31

Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako s nevěstkou?"