Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

1 Mojžíšova 16

1

Saraj, Abramova manželka, mu nerodila děti; měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar.

2

Proto Saraj Abramovi řekla: "Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi tedy s mou otrokyní - snad získám syny skrze ni." A Abram ji poslechl.

3

Deset let poté, co se Abram usadil v kanaánské zemi, vzala Abramova manželka Saraj svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu.

4

Spal tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní pohrdat.

5

Saraj pak Abramovi řekla: "Za mé příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. Ať mě s tebou rozsoudí Hospodin!"

6

Abram Saraj odpověděl: "Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s ní, co chceš." Saraj ji tedy pokořovala, až od ní Hagar utekla.

7

U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl.

8

Řekl: "Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své paní Saraj."

9

Hospodinův anděl jí řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku."

10

Hospodinův anděl jí řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst."

11

Hospodinův anděl jí řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení.

12

Bude jak divoký hřebec: on proti všem, všichni proti němu; v neshodě se všemi bratry bude žít."

13

Hospodina, jenž k ní promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla k Tomu, který mne vidí."

14

A tak ta studna dostala jméno "Beer-lachai-roi, Studnice Živého, který mne vidí." Jak známo, leží mezi Kádešem a Beredem.

15

Hagar pak Abramovi porodila syna. Abram dal svému synovi narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší.

16

Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic