1 Mojžíšova 13

1

Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešel z Egypta vzhůru do Negevu.

2

(Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.)

3

A šel po svých starých cestách od Negevu až k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem,

4

k místu oltáře, který tam předtím postavil. Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno.

5

Také Lot, který šel s Abramem, měl brav, skot a stany.

6

Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění bylo totiž tak rozsáhlé, že nemohli bydlet pohromadě.

7

Proto došlo mezi pastýři Abramova stáda a pastýři Lotova stáda k rozepři. (V zemi tenkrát bydleli Kananejci a Perizejci.)

8

Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím, ať mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře - jsme přece bratři.

9

Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode mě, prosím. Půjdeš-li vlevo, já půjdu vpravo; půjdeš-li vpravo, půjdu vlevo."

10

Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je až k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země (- bylo to předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru).

11

Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ. Tak se jeden od druhého oddělili.

12

Abram bydlel v kanaánské zemi, ale Lot bydlel ve městech jordánské roviny a postavil své stany až k Sodomě.

13

Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu.

14

Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i na západ.

15

Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni až navěky.

16

Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé símě.

17

Vstaň, projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám."

18

Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář Hospodinu.