Výběr Bible
Starý Zákon
Nový Zákon
Česká Bible 21 Century

1 Mojžíšova 10

1

Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové.

2

Synové Jáfetovi jsou: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras.

3

Synové Gomerovi: Aškenáz, Rifat a Togarma.

4

Synové Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští.

5

Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků, rodů a národností.

6

Synové Chamovi jsou: Habeš, Egypt, Put a Kanaán.

7

Synové Habeše: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedan.

8

Habeš také zplodil Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemi.

9

Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: "Jako Nimrod, udatný lovec před Hospodinem."

10

Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár.

11

Z té země pak šel do Asýrie, kde vystavěl Ninive, Rechobot-ír, Kelach

12

a Resen, jež leží mezi Ninive a Kelachem, oním velikým městem.

13

Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské,

14

Patruské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni) a Kaftorské.

15

Kanaán zplodil Sidona, svého prvorozeného, dále Cheta,

16

Jebusejce, Emorejce, Girgašejce,

17

Hivejce, Arkejce, Sinejce,

18

Arvadejce, Semarejce a Chamatejce. Kanaánské rody se později rozšířily,

19

takže hranice Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar až ke Gaze a směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Cebojim až k Leše.

20

To jsou synové Chamovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností.

21

Semovi, otci všech Heberových synů, bratru staršího Jáfeta, se také rodili potomci.

22

Semovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram.

23

Synové Aramovi: Úc, Chul, Geter a Mešek.

24

Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.

25

Heberovi se narodili dva synové: jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan.

26

Joktan zplodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha,

27

Hadorama, Uzala, Diklu,

28

Obala, Abimaele, Šebu,

29

Ofira, Chavílu a Jobaba; všichni tito jsou synové Joktanovi.

30

Jejich bydliště se prostíralo od Mešy směrem k hoře Sefar na východě.

31

To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností.

32

To jsou rody Noemových synů podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě rozdělily národy země.

Czech 21 Century Bible
Copyright © 2009 by BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6, Czech Republic