ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
Hrvatska Biblija 1941
← ೭

Mateju 22

೯ →
Kannada Bible 1934
Public Domain: 1934