Postanka 11

1

Sva je zemlja imala jedan jezik i riječi iste.

2

Ali kako su se ljudi selili s istoka, naiđu na jednu dolinu u zemlji Šinearu i tu se nastane.

3

Jedan drugome reče: "Hajdemo praviti opeke te ih peći da otvrdnu!" Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im služila za žbuku.

4

Onda rekoše: "Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspršimo po svoj zemlji!"

5

Jahve se spusti da vidi grad i toranj što su ga gradili sinovi čovječji.

6

Jahve reče. "Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek početak njihovih nastojanja. Sad im ništa neće biti neostvarivo što god naume izvesti.

7

Hajde da siđemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije."

8

Tako ih Jahve rasu odande po svoj zemlji te ne sazidaše grada.

9

Stoga mu je ime Babel, jer je ondje Jahve pobrkao govor svima u onom kraju i odande ih je Jahve raspršio po svoj zemlji.

10

Ovo su potomci Šemovi: Kad je Šemu bilo sto godina - dvije godine poslije Potopa - rodi mu se Arpakšad.

11

Po rođenju Arpakšadovu Šem je živio petsto godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

12

Kad je Arpakšadu bilo trideset i pet godina, rodi mu se Šelah.

13

Po rođenju Šelahovu Arpakšad je živio četiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kćeri.

14

Kad je Šelahu bilo trideset godina, rodi mu se Eber.

15

Po rođenju Eberovu Šelah je živio četiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kćeri.

16

Kad su Eberu bile trideset i četiri godine, rodi mu se Peleg.

17

Po rođenju Pelegovu Eber je živio četiri stotine i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

18

Kad je Pelegu bilo trideset godina, rodi mu se Reu.

19

Po rođenju Reuovu Peleg je živio dvjesta i devet godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

20

Kad su Reuu bile trideset i dvije godine, rodi mu se Serug.

21

Po rođenju Serugovu Reu je živio dvjesta i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

22

Kad je Serugu bilo trideset godina, rodi mu se Nahor.

23

Po rođenju Nahorovu Serug je živio dvjesta godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

24

Kad je Nahoru bilo dvadeset i devet godina, rodi mu se Terah.

25

Po rođenju Terahovu Nahor je živio sto i devetnaest godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

26

Kad je Terahu bilo sedamdeset godina, rode mu se: Abram, Nahor i Haran.

27

Ovo je povijest Terahova. Terahu se rodio Abram, Nahor i Haran; a Haranu se rodio Lot.

28

Haran umrije za života svoga oca Teraha, u svome rodnom kraju, u Uru Kaldejskom.

29

Abram se i Nahor ožene. Abramovoj ženi bijaše ime Saraja, a Nahorovoj Milka; ova je bila kći Harana, oca Milke i Jiske.

30

Saraja bijaše nerotkinja - nije imala poroda.

31

Terah povede svoga sina Abrama, svog unuka Lota, sina Haranova, svoju snahu Saraju, ženu svoga sina Abrama, pa se zaputi s njima iz Ura Kaldejskoga u zemlju kanaansku. Kad stignu do Harana, ondje se nastane.

32

Dob Terahova dosegnu dvjesta i pet godina; a onda Terah umrije u Haranu.