ဓမ်မဟောငျးကမျြး
ဓမ္မသစ်ကျမ်း
မြန်မာသမ်မာကမျြး 1835
← ၈၃၃

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၈၃၄

၈၃၅ →
Burmese Bible 1835
Public Domain 1835