ကမျြးစာကိုရွေးချယ်ရေး
ဓမ်မဟောငျးကမျြး
ဓမ္မသစ်ကျမ်း
မြန်မာသမ်မာကမျြး 1835

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၈၃၄

Burmese Bible 1835
Public Domain 1835