Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Второзаконие 4

1

Сега слушай, Израилю, повеленията и съдбите, които ви уча да вършите, за да живеете, и да влезете и наследите земята, която ви дава Господ Бог на бащите ви.

2

Да не притурите нещо на думите, които ви заповядвам, нито да отнемате от тях, за да пазите заповедите на Господа вашия Бог, които ви заповядвам.

3

Очите ви са видели що направи Господ, поради Ваалфегора; защото Господ вашият Бог изтреби изсред вас всичките човеци, които се поведоха по Ваалфегора.

4

А вие, които сте се привързали при Господа вашия Бог, всички сте живи днес.

5

Ето, аз ви научих повеления и съдби, според както Господ моят Бог ми заповяда, за да вършите според [тях] в земята, в която влизате да я наследите.

6

И тъй, пазете и вършете ги; защото това е мъдростта ви и благоразумието ви пред очите на племената, които, като чуят за всички тия повеления, ще рекат: Ето, мъдри и разумни люде са [тия] на тоя велик народ.

7

Защото кой народ е [толкова] велик [щото да] има бог тъй близо при себе си, колкото е Иеова нашият Бог [близо при нас] всеки път, когато Го призоваваме?

8

Или кой народ е [толкова] велик [щото да] има такива справедливи повеления и съдби, какъвто е целият тоя закон, който излагам пред вас днес?

9

Само внимавай на себе си и пази добре душата си, да не би да забравиш делата, които очите ти са видели, и да не би да се изгубят от сърцето ти, през всичките дни на живота ти; но предавай ги на чадата си и на внуците си;

10

[предавай им за] деня, в който ти застана пред Господа твоя Бог на Хорив, когато Господ ми каза: Събери Ми людете, и ще ги направя да чуят думите Ми, за да се научат да се боят [от] Мене през всичкото време догдето живеят на земята, и те да учат чадата си [на това].

11

Вие се приближихте и застанахте под планината; и планината гореше в огън до сред небето, и имаше тъмнина, облак и мрак.

12

Тогава Господ ви говори изсред огъня; вие чухте гласа на думите, но не видяхте никакъв образ; само глас [чухте].

13

И Той ви изяви завета Си, който ви заповяда да вършите, сиреч, десетте заповеди; и написа ги на две каменни плочи.

14

И в онова време Господ ми заповяда да ви науча повеления и съдби, за да ги вършите в земята, към която преминавате да я притежавате.

15

Прочее, внимавайте добре на себе си, (защото в деня, когато Господ ви говори на Хорив изсред огъня вие не видяхте никакъв образ),

16

да не би да се развратите и си направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или на жена,

17

подобие на някое животно, което е на земята, подобие на някоя крилата птица, която лети на небето,

18

подобие на нещо, което пълзи по земята, подобие на някоя риба, която е във водите под земята;

19

и да не би, като подигаш очи към небето, и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно множество, да се мамиш, та да им се кланяш и да служиш на тях, които Господ твоят Бог разпредели на всичките народи под цялото небе.

20

А вас взе Господ и ви изведе из железарската пещ, из Египет, да Му бъдете люде за наследство, както [сте] и днес.

21

При това, Господ се разгневи на мене поради вас, и закле се да не премина Иордан и да не вляза в оная добра земя, която Господ твоят Бог ти дава за наследство,

22

но да умра в тая земя; аз няма да премина Иордан; а вие ще преминете и ще завладеете оная добра земя.

23

Внимавайте на себе си да не забравяте завета, който Господ вашият Бог направи с вас, [да не би] да си правите идол, подобие на нещо, което Господ твоят Бог ти е запретил;

24

защото Господ твоят Бог е огън пояждащ, Бог ревнив.

25

Когато ти се родят чада и внуци, ако, като живеете дълго време на земята, се развратите и направите идол, образ на нещо и вършите зло пред Господа твоя Бог и Го разгневите,

26

днес викам небето и земята да свидетелствуват против вас, че непременно скоро ще изчезнете от земята, за превземането на която вие преминавате Иордан; няма да живеете дълго време в нея, а съвсем ще бъдете изтребени.

27

Господ ще ви разпръсне между племената, и ще останете малочислени между ония народи, всред които Господ ще ви отведе.

28

Там ще служите на богове, дело на човешки ръце, на дърво и камък, които нито виждат нито чуват, нито ядат нито миришат.

29

Но ако от там потърсите Господа твоя Бог, всеки [от вас] ще го намери, ако го потърси с цялото си сърце и с цялата си душа.

30

Когато се намериш в скръб, и всичко това те постигне, ако най-после {Еврейски: в последните дни.} се обърнеш към Господа твоя Бог и послушаш гласа Му,

31

то, понеже Господ твоят Бог е Бог милостив, Той няма да те остави, нито ще те изтреби, нито ще забрави завета, за който се е клел на бащите ти.

32

Защото попитай сега за миналите времена, които бяха преди тебе, от деня когато Бог създаде човека на земята, и [попитай] от единия край на небето до другия: ставало ли е такова нещо, като това велико дело, или чувало ли се е подобно на него?

33

Люде чули ли са някога Божия глас да говори изсред огън, както ти си чул, и да останат живи?

34

Или предприел ли е Бог да дойде и вземе за себе си народ изсред [друг] народ, чрез изпитни, знамения и чудеса, и чрез бой, чрез силна ръка, чрез издигната мишца, и чрез големи ужаси, според всичко, което Господ вашият Бог е сторил за вас в Египет пред очите ви?

35

На тебе се даде да видиш това, за да познаеш, че Иеова, Той е Бог, и няма друг освен Него.

36

За да те научи, Той те направи да чуеш гласа Му от небето, и показа ти на земята великия Си огън, и ти чу думите Му изсред огъня.

37

И понеже Той обичаше бащите ти, за това избра тяхното потомство след тях, и с присъствието Си чрез голямата Си сила те изведе из Египет,

38

за да изгони от пред тебе народи по-големи и по-силни от тебе, да те въведе в [земята им] и да ти я даде в наследство, както [прави] днес.

39

Познай, прочее, днес и вложи в сърцето си, че Иеова е Бог на небето горе и на земята долу; няма друг.

40

И пази повеленията Му и заповедите Му, които днес ти заповядвам, за да благоденствуваш, ти и потомците ти след тебе, и за всегда да се продължат дните ти на земята, която Господ твоят Бог ти дава.

41

Тогава Моисей отдели три града оттатък {На изток от.} Иордан към изгрева на слънцето,

42

за да прибягва там оня убиец, който убие ближния си по погрешка, без да го е мразил по-напред, и като побегне в един от тия градове, да остане жив.

43

[Те бяха:] Восор в пустинята, в полянската земя на рувимците, Рамот в Галаада, [в земята] на гадците и Голан във Васан, [в земята] на манасийците.

44

И ето законът, който Моисей изложи пред израилтяните;

45

ето, заявленията, повеленията и съдбите, които Моисей изказа на израилтяните, когато бяха излезли из Египет

46

оттатък Иордан, в долината срещу Вет-фегор, в земята на аморейския цар Сион, който живееше в Есевон, когото Моисей и израилтяните поразиха, след като бяха излезли из Египет,

47

като превзеха земята му и земята на васанския цар Ог, двамата аморейски царе, които бяха оттатък Иордан към изгрева на слънцето,

48

от Ароир, който е при устието на реката Арнон, до планината Сион (която е Ермон),

49

и цялото поле оттатък Иордан на изток, до морето на полето, под Асдот-фасга.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914