Stary Testament
Nowy Testament
Българска Библия 1914

Лука 10

1

В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

2

То в начало беше у Бога.

3

Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо [от това], което е станало.

4

В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.

5

И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.

6

Яви се човек изпратен от Бога, на име Иоан.

7

Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него.

8

Не беше той светлината, но [дойде] да свидетелствува за светлината.

9

Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света.

10

Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна.

11

У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.

12

А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, [сиреч], на тия, които вярват в Неговото име;

13

които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.

14

И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

15

Иоан свидетелствува за Него, и викаше казвайки: Ето Онзи за Когото рекох, Който иде подир мене, достигна да бъде пред мене понеже спрямо мене беше пръв.

16

Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат;

17

понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа.

18

Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.

19

И ето, свидетелството, [което] Иоан [даде], когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: Ти кой си?

20

Той изповяда, и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос.

21

И попитаха го: Тогава що? Илия ли си? И каза: Не съм. Пророк ли си? И отговори: Не съм.

22

На това му рекоха: Кой си? за да дадем отговор на ония, които са ни пратили. Що казваш за себе си?

23

Той рече: Аз съм "глас на едного, който вика в пустинята; Прав правете пътя за Господа", както рече пророк Исаия.

24

А изпратените бяха от фарисеите.

25

И попитаха го, като му рекоха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито пророкът?

26

В отговор Иоан им рече: Аз кръщавам с вода. Посред вас стои Един, Когото вие не познавате,

27

Онзи, Който иде подир мене, [Който преден ми биде], Комуто аз не съм достоен да развържа ремика на обущата Му.

28

Това стана във Витавара отвъд Иордан, дето Иоан кръщаваше.

29

На следния ден [Иоан] вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!

30

Тоя е за Когото рекох: Подир мене иде човек, Който достигна да бъде пред мене, защото спрямо мене беше пръв.

31

И аз Го не познавах; но дойдох и кръщавам с вода затова, за да бъде Той изявен на Израиля.

32

И Иоан свидетелствува, казвайки: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него.

33

И аз Го не познах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода Той ми рече: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е Който кръщава със Светия Дух.

34

И видях и свидетелствувам, че Тоя е Божият Син.

35

На следния ден Иоан пак стоеше с двама от учениците си.

36

И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец!

37

И двамата ученика го чуха да говори [така], и отидоха подир Исуса.

38

И като се обърна Исус и видя, че идат подире Му, казва им: Що търсите? А те Му рекоха: Равви, (което значи, Учителю), где живееш?

39

Казва им: Дойдете и ще видите. Дойдоха, прочее, и видяха где живее, и останаха при Него тоя ден. Беше около десетият час.

40

Единият от двамата, които чуха от Иоана за [Него] и Го последваха, беше Андрей, брат на Симона Петра.

41

Той първо намира своя брат Симона и му казва: Намерихме Месия (което значи Христос).

42

Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Ионов; ти ще се наричаш Кифа, (което значи Петър {Значи: Канара.}).

43

На другия ден Исус възнамери да отиде в Галилея; и намира Филипа и му казва: Дойди след Мене.

44

А Филип беше от Витсаида, от града на Андрея и Петра.

45

Филип намира Натанаила и му казва: Намерихме Онзи, за Когото писа Моисей в закона, и за[ Когото писаха] пророците, Исуса, Иосифовия син, Който е от Назарет.

46

Натанаил му рече: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: Дойди и виж.

47

Исус видя Натанаила да дохожда към Него, и казва за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавщина.

48

Натанаил му каза: Отгде ме познаваш? Исус в отговор му рече: Преди да те повика Филип, видях те като беше под смоковницата.

49

Натанаил му отговори: Учителю, Ти си Божи Син, Ти си Израилев цар.

50

Исус в отговор му каза: Понеже ти рекох видях те под смоковницата, вярваш ли? Повече от това ще видиш.

51

И рече му: Истина, истина ви казвам, [Отсега] ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975