Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Марко 2

1

След известно време, Той пак влезе в Капернаум; и разчу се че бил в къщата.

2

И мнозина се събраха, така щото и около вратата не можаха да се поберат; и Той им говореше словото.

3

Дохождат и донасят при Него един паралитик. Четирима го носеха;

4

И като не можаха да се приближат до Него, поради народа, разкриха покрива на [къщата], гдето беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът.

5

А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете.

6

А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си:

7

Тоя защо говори така? Той богохулствува. Кой може да прощава грехове, освен един Бог?

8

Исус, като разбра веднага с духа Си, че така размишляват в себе си, рече им: Защо размишлявате това в сърцата си?

9

Кое е по-лесно, да река на паралитика: Прощават ти се греховете, или да река: Стани, вдигни постелката си и ходи?

10

Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове, (казва на паралитика):

11

Тебе казвам: Стани, вдигни си постелката и иди у дома си.

12

И той стана, веднага, вдигна си постелката и излезе пред всичките; така щото всички се зачудиха и славеха Бога, и думаха: Никога не сме виждали такова нещо.

13

И пак излезе край езерото; и цялото множество идеше при Него, и Той ги поучаваше.

14

Като минаваше видя Левия Алфеев седящ в бирничеството, и каза му: Върви след Мене. И той стана и отиде след Него.

15

И когато [Исус] седеше на трапезата в къщата му, заедно с Него и учениците Му, насядаха и много бирници и грешници; защото бяха мнозина и отиваха подир Него.

16

Тогава книжниците, [които бяха] от фарисеите, като видяха, че Той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците Му: Защо яде и пие с бирниците и грешниците?

17

А Исус, като чу това, каза им: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, но грешниците (на покаяние).

18

А Иоановите ученици и фарисеите постеха; и дохождат и казват Му: Защо постят Иоановите и фарисейските ученици, а Твоите не постят?

19

А Исус им рече: Могат ли сватбарите да постят, докато е с тях младоженецът? До тогава, до когато младоженецът е с тях, не могат да постят.

20

Ще дойдат, обаче, дни, когато младоженецът ще се отнеме от тях, и тогава, през ония дни, ще постят.

21

Никой не пришива кръпка от невалян плат на вехта дреха; а инак, това, което трябваше да запълни [дрехата], отдира от нея, новото от вехтото, и съдраното става по-лошо.

22

И никой не налива ново вино в стари мехове; инак, виното ще спука меховете, и се изхабяват и виното и меховете; но [наливат] ново вино в нови мехове.

23

И в една събота, когато минаваше през посевите, учениците Му, вървейки из пътя, почнаха да късат класове.

24

И фарисеите Му рекоха: Виж! защо вършат в събота нещо, което не е позволено?

25

А Той им рече: Не сте ли чели що стори Давид, когато беше в нужда, и огладня и [мъжете], които бяха с него?

26

Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник и изяде присътствените хлябове, които не е позволено никому да яде, освен на свещениците, като даде и на ония, които бяха с него?

27

И каза им: Съботата е направена за човека, а не човек за съботата;

28

така щото Човешкият Син е господар и на съботата.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914