Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Матей 22

1

И Исус почна пак да им говори с притчи, като казваше:

2

Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си.

3

Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат.

4

Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обеда си; юнците ми и угоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба.

5

но те [занемариха] поканата, и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си;

6

а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха.

7

И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби ония убийци, и изгори града им.

8

Тогава казва на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни.

9

Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба.

10

И тъй, ония слуги излязоха по пътищата, събраха всички колкото намериха, зли и добри; и сватбата се напълни с гости.

11

А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха.

12

И каза му: Приятелю, ти как си влязъл тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше.

13

Тогава царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете, и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

14

Защото мнозина са поканени, а малцина избрани.

15

Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да Го впримчат в говоренето Му.

16

И пращат при Него учениците си, заедно с Иродианите, да кажат: Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божия път и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците.

17

Кажи ни, прочее: Ти как мислиш? Право ли е да даваме данък на Кесаря, или не?

18

А Исус разбра лукавството им, и рече: Защо Ме изпитвате, лицемери?

19

Покажете ми данъчната монета. И те Му донесоха един пеняз.

20

Той им каза: Чий е този образ и надпис?

21

Казват му: Кесарев. Тогава им казва: Като е тъй, отдавайте Кесаревите на Кесаря, а Божиите на Бога.

22

И като чуха това, те се зачудиха, и оставяйки Го, си отидоха.

23

В същия ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение и попитаха Го, казвайки:

24

Учителю, Моисей е казал: Ако някой умре бездетен, брат му да се ожени за жена му, и да въздигне потомък на брата си.

25

А между нас имаше седмина братя; и първият се ожени и умря; и, като нямаше потомък, остави жена си на брата си;

26

също и вторият и третият, до седмият.

27

А подир всички умря и жената.

28

И тъй, във възкресението на кого от седмината ще бъде жена? защото те всички я имаха.

29

А Исус в отговор им рече: Заблуждавате се, като не знаете писанията нито Божията сила.

30

Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като [Божии] ангели на небето.

31

А за възкресението на мъртвите, не сте ли чели онова, което Бог ви говори, като казва:

32

"Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов?" Той не е Бог на мъртвите, а на живите.

33

И множеството, като чу това, чудеха се на учението Му.

34

А фарисеите, като чуха, че смълчал садукеите, събраха се заедно.

35

И един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос:

36

Учителю, коя е голямата заповед в закона?

37

А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум".

38

Това е голямата и първа заповед.

39

А втора, подобна[ на нея], е тая: "Да възлюбиш ближния си, както себе си".

40

На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.

41

И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита, казвайки:

42

Какво мислите за Христа? Чий Син е? Казват Му: Давидов.

43

Казва им: Тогава как Давид чрез Духа Го нарича Господ, думайки:

44

"Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми. Докле положа враговете Ти под нозете Ти?"

45

Ако, прочее, Давид Го нарича Господ, как е негов син?

46

И никой не можеше да Му отговори ни дума; нито пък дръзна вече някой от тоя ден да Му задава въпроси.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914