Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Матей 18

1

В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство?

2

А Той повика едно детенце, постави го посред тях, и рече:

3

Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.

4

И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство.

5

И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема.

6

А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини.

7

Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда!

8

Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън.

9

И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл.

10

Внимавайте да не презирате ни едно от тия малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата.

11

[Защото Човешкият Син дойде да спаси погиналото].

12

Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли деветдесетте и девет, и не отива ли по бърдата да търси заблудилата се?

13

И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудили се.

14

Също така не е по волята на Отца ви, Който е на небесата, да загине ни един от тия малките.

15

И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си.

16

Но ако не [те] послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума.

17

И ако не послуша тях, кажи това на църквата; че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник.

18

Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.

19

Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде[ дадено] от Отца Ми, Който е на небесата.

20

Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.

21

Тогава Петър се приближи и Му рече: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? до седем пъти ли?

22

Исус му рече: Не ти казвам: До седем пъти - до седемдесет пъти по седем.

23

Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си.

24

И когато почна да преглежда докараха при него един, който му дължеше десет хиляди таланта {Равно на 60,000,000 лева зл.}.

25

И понеже нямаше с [какво] да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му, и всичко що имаше, и да се плати дълга.

26

Затова слугата падна, кланяше му се, и каза: Господарю, имай търпение към мене, и ще ти платя всичко.

27

И господарят на тоя слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заема.

28

Но тоя слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза {Равно близо на 90 лева зл.}; хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което[ ми] дължиш.

29

Затова служителят му падна, молеше му се, и каза: Имай търпение към мене и ще ти платя.

30

Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница, [да лежи] докле изплати дълга.

31

А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха; дойдоха и казаха на господаря си всичко, що бе станало.

32

Тогава господарят му го повика и му каза: Нечестиви слуго, аз ти простих целия оня дълг понеже ми се примоли.

33

Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе?

34

И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите [да го изтезават] докле изплати целия дълг.

35

Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914