Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1914

Матей 16

1

Тогава фарисеите и садукеите дойдоха при [Исуса], и, за да Го изпитат, поискаха Му да им покаже знамение от небето.

2

А Той в отговор им рече: Когато се свечери, думате - Времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее;

3

а сутрин: Днес времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. Вие знаете да разтълкувате лицето на небето, а знаменията на времената не можете!

4

Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но [друго] знамение няма да му се даде, освен знамението на (пророка) Иона. И остави ги и си отиде.

5

А учениците, които минаха на отвъдната страна, забравиха да вземат хляб.

6

И Исус им рече: Внимавайте и пазете се от кваса на фарисеите и садукеите.

7

И те разискваха помежду си, думайки: Това е защото не сме взели хляб.

8

А Исус, като разбра това, рече: Маловери, защо разисквате помежду си понеже нямате хляб?

9

Още ли не разбирате, нито помните петте хляба на петте хиляди души, и колко коша събрахте?

10

нито седемте хляба на четирите хиляди души, и колко кошници събрахте?

11

Как не разбирате, че не заради хляб ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите?

12

Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас но от учението на фарисеите и садукеите.

13

А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците Си, казвайки: Според както казват хората, Човешкият Син Кой е?

14

А те рекоха: Едни казват, че е Иоан Кръстител; други пък - Илия; а други - Еремия, или един от пророците.

15

Казва им: Но според както вие казвате, Кой съм Аз?

16

Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос {Т. е. Месия, Помазаник.}, Син на живия Бог.

17

Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата.

18

Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър {Значи: Канара} и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.

19

Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.

20

Тогава заръча на учениците, никому да не казват, че Той е [Исус] Христос.

21

От тогава Исус почна да известява на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим, и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен.

22

Тогава Петър Го взе и почна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Тебе.

23

А Той се обърна и рече на Петра: Махни се зад Мене, Сатано; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.

24

Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и [така] нека Ме последва.

25

Защото който иска да спаси живота {Или: Душата; [и така до края на главата.]} си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.

26

Понеже какво ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? или какво ще даде човек в замяна на живота си?

27

Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца Си със Своите ангели; и тогава ще въздаде всекиму според делата му.

28

Истина ви казвам: Има някои от стоящите тука, които никак няма да вкусят смърт докле не видят Човешкия син идещ в царството Си.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914