1 Йоаново 3

1

Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а [такива] и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна.

2

Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е.

3

И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.

4

Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие;

5

и знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях.

6

Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.

7

Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, праведен е, както и [Христос] е праведен.

8

Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.

9

Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.

10

По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; никой, който не върши правда, не е от Бога, нито оня, който не люби брата си.

11

Защото поръчката, която чухте от начало, е това: да любим един другиго;

12

[и да не бъдем] както Каин, [който] беше от лукавия и уби брата си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а братовите му правдиви.

13

Недейте се чуди, братя, ако светът ви мрази.

14

Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, остава в смърт.

15

Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот.

16

От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята,

17

Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога?

18

Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в действителност.

19

От това ще познаем, че сме от истината, и ще уверим сърцето си пред Него,

20

относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда; защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко.

21

Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога:

22

и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това що е угодно пред Него.

23

И Неговата заповед е това: да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа, и да любим един другиго, както ни е заповядал.

24

И който пази неговите заповеди, пребъдва в [Бога] и [Бог] в него: и по това познаваме, че той пребъдва в нас, по Духа, който ни е дал.