1 Тимотей 5

1

Стар човек не изобличавай, а увещавай го като баща, по-младите като братя,

2

старите жени като майки, по-младите като сестри - със съвършена чистота.

3

Почитай вдовиците, които наистина са вдовици.

4

Но ако някоя вдовица има чада или внуци, те нека се учат първо да показват благочестие към домашните си и да отдават дължимото на родителите си; защото това е угодно пред Бога.

5

А която е истинска вдовица и е останала сама, тя се надява на Бога и постоянствува в молби и в молитви нощем и денем;

6

но оная, която живее сладострастно, жива е умряла.

7

Заръчвай и това, за да бъдат непорочни.

8

Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от безверник е по-лош.

9

Да се записва само такава вдовица, която не е по-долу от шестдесет години, [която е била] на един мъж жена,

10

известна по добрите си дела: ако е отхранила чада, ако е приемала странни, ако е умивала нозете на светии, ако е помагала на страдащи, ако се е предавала на всякакво добро дело.

11

А по-младите вдовици не приемай, защото, когато страстите им ги отвърнат от Христа, искат да се омъжват,

12

та падат под осъждане, защото са се пометнали от първото си убеждение.

13

А при това, те навикват [да стоят] празни, да ходят от къща в къща, и не само [да бъдат] празни, но и бъбриви, като се месят в чужди работи и говорят това, което не трябва [да се говори].

14

По тая причина, искам по-младите [вдовици] да се омъжват, да раждат деца, да управляват дом, да не дават никаква причина на противника да хули;

15

защото някои вече са се отклонили и отишли подир сатана.

16

Ако някой вярващ, [мъж или жена], има [сродници] вдовици, нека си ги пригледват, та църквата да се не обременява, за да може да пригледва истинските вдовици.

17

Презвитерите които управляват добре, нека се удостояват с двойна почит, особено ония, които се трудят в словото и поучението,

18

защото писанието казва: "Да не обвързваш устата на вола, когато вършее"; и: "Работникът заслужа заплатата си".

19

Против презвитер не приемай обвинение, освен [ако е нанесено] от двама или трима свидетели.

20

Ония, които съгрешават, изобличавай пред всички, та и другите да имат страх.

21

Пред Бога, пред Христа Исуса и пред избраните ангели ти заръчвам да пазиш тия [заповеди] без предразсъдък и нищо да не вършиш с пристрастие.

22

Не прибързвай да ръкополагаш никого, нито участвувай в чужди грехове. Пази себе си чист.

23

Не пий вече [само] вода, но употребявай малко вино за стомаха си и за честите си боледувания.

24

Греховете на някои човеци са явни и предварят ги на съда; а на някои идат отпосле.

25

Така и добрите дела [на някои] са явни; а ония, които не са, не могат да се укрият [за винаги].