2 Солунци 2

1

А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него молим ви, братя,

2

да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово, или от послание, уж от нас изпратено, като че ли [вече] е настанал денят на Господа.

3

Никой да не ви измами по никой начин; защото [това няма да бъде], докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,

4

който [така] се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог.

5

Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това?

6

И сега знаете, какво [Го] възпира, да не се открие в своето си време.

7

Защото оная тайна, [сиреч], беззаконието, вече действува, [но] само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира;

8

и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си,

9

тогава, чието идване се дължи на действието на сатана, [съпроводено] от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса

10

и с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят.

11

И затова Бог праща заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа,

12

та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.

13

А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, загдето Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение на Духа и вярването в истината;

14

за което [спасение] ви призова чрез нашето благовестие, за да получите славата на нашия Господ Исус Христос.

15

И тъй, братя, стойте твърдо и дръжте преданията, които сте научили било чрез [наше] слово или чрез наше послание.

16

А сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог и Отец, Който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда,

17

да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово.