Деяния 2

1

И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място.

2

И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха.

3

И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.

4

И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше [способност] да говорят.

5

[А тогава] престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето.

6

И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език.

7

И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли галилеяни?

8

Тогава как ги слушаме [да говорят] всеки на собствения наш език, в който сме родени?

9

Партяни, мидяни и еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия,

10

Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които [граничат] с Киринея, и посетители от Рим - и юдеи и прозелити,

11

критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела.

12

И те всички се смаяха, и в недоумение си думаха един на друг: Какво значи това?

13

А други им се присмиваха, казвайки: Те са се напили със сладко вино.

14

А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, [казвайки]: Юдеи, и всички [вие], които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно, това, и внимавайте в моите думи.

15

Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е [едвам] третият час на деня;

16

но това е казаното чрез пророк Иоила: -

17

"И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища;

18

Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В ония дни ще пророкуват.

19

И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, - Кръв и огън, и пара от дим;

20

Слънцето ще се превърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият И бележит ден Господен.

21

И всеки, който призове името Господно, ще се спаси".

22

Израилтяни, послушайте тия думи: Исуса Назарянина, мъж засвидетелствуван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие знаете,

23

Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници;

24

Когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан Той от нея.

25

Защото Давид казва за Него: - "Винаги гледах Господа пред себе си; Понеже Той е от дясно ми, за да не се поклатя;

26

Затова се зарадва сърцето ми, и развесели езикът ми, А още и плътта ми ще престоява в надежда;

27

Защото няма да оставиш душата ми в ада, Нито ще допуснеш Твоят Светият да види изтление.

28

Изявил си ми пътищата на живота; В присъствието си ще ме изпълниш с веселба".

29

Братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давида, че и умря и биде погребан, и гробът му е у нас до тоя ден.

30

И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла [по плът ще въздигне Христа, да Го] постави на престола му,

31

той предвиждаше [това], говори за възкресението на Христа, че нито Той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление.

32

Тогова Исуса Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели.

33

И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Отца обещания Свети Дух, Той изля това, което виждате и чувате.

34

Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той казва: - "Рече Господ на Моя Господ: Седи отдясно Ми,

35

докле положа враговете Ти за Твое подножие".

36

И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че Тогова Исуса, Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазаник.

37

Като чуха [това], те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра и на другите апостоли: Какво да сторим, братя?

38

А Петър им [рече:] Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.

39

Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе Си.

40

И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: Избавете се от това извратено поколение.

41

И тъй, тия, които приеха поучението му, се покръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.

42

И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.

43

И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.

44

И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо;

45

и продаваха стоката и имота си, и разпределяха [парите] на всички, според нуждата на всекиго.

46

И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,

47

като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.