A A A A A
Българска Библия 1940

Йоан 3

1

  Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник.

2

  Той дойде при [Исуса] нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.

3

  Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство.

4

  Никодим Му казва: Как може стар човек да се роди? може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?

5

  Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.

6

  Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.

7

  Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се родите отгоре.

8

  Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.

9

  Никодим в отговор Му рече: Как може да бъде това?

10

  Исус в отговор му каза: Ти си Израилев учител, и не знаеш ли това?

11

  Истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим, и свидетелствуваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни.

12

  Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?

13

  И никой не е възлязъл на небето, освен Тоя, Който е слязъл от небето, [сиреч], Човешкият Син, Който е на небето.

14

  И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син,

15

  та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот.

16

  Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:

17

  Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.

18

  Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.

19

  И ето що е осъждението: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.

20

  Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му;

21

  но който постъпва според истината отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога.

22

  След това дойде Исус с учениците Си в юдейската земя; и там се бавеше с тях и кръщаваше.

23

  Също и Иоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода; и [людете] дохождаха и се кръщаваха.

24

  Понеже Иоан още не беше хвърлен в тъмница.

25

  И така възникна препирня от страна на Иоановите ученици с един юдеин относно очистването.

26

  И дойдоха при Иоана и му рекоха: Учителю, Онзи, Който беше с тебе отвъд Иордан, за Когото ти свидетелствува, ето, Той кръщава, и всички отиват при Него.

27

  Иоан в отговор рече: Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето.

28

  Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Христос, но съм пратен пред Него.

29

  Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца; и така, тая моя радост е пълна.

30

  Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.

31

  Онзи, Който дохожда отгоре, е от всички по-горен; който е от земята, земен е, и земно говори. Който дохожда от небето е от всички по-горен.

32

  Каквото е видял и чул, за Него свидетелствува; но никой не приема свидетелството Му.

33

  Който е приел Неговото свидетелство потвърдил е с печата си, че Бог е истинен.

34

  Защото Тоя, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не[ Му] дава Духа с мярка.

35

  Отец люби Сина и е предал всичко в Неговата ръка.

36

  Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940