Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Йоан 21

1

Подир това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро; и ето как им се яви:

2

там бяха заедно Симон Петър, Тома наречен Близнак, Натанаил от Кана галилейска, Заведеевите синове, и други двама от учениците Му.

3

Симон Петър им казва: Отивам да ловя риба. Казват му: Ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и се качиха на ладията; и през оная нощ не уловиха нищо.

4

А като се разсъмваше вече Исус застана на брега; учениците, обаче, не познаха, че е Исус.

5

Исус им казва: Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха Му: Нямаме.

6

А Той им рече: Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите. Те, прочее, хвърлиха; и вече не можаха да я извлекат поради многото риби.

7

Тогава оня ученик, когото обичаше Исус, казва на Петра: Господ е. А Симон Петър, като чу, че бил Господ, препаса си връхната дреха (защото беше гол) и се хвърли в езерото.

8

А другите ученици дойдоха в ладията, (защото не бяха далеч от сушата, на около двеста лакти), и влачеха мрежата с рибата.

9

И като излязоха на сушата, видяха жарава положена, и риба турена на нея и хляб.

10

Исус им казва: Донесете от рибите, които сега уловихте.

11

Затова Симон Петър се качи на [ладията] та извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби на брой сто и петдесет и три; и при все, че бяха толкова, мрежата не се съдра.

12

Исус им казва: Дойдете да закусите. (И никой от учениците не смееше да Го попита: Ти Кой си? понеже знаеха, че е Господ).

13

Дохожда Исус, взема хляба, и им дава, също и рибата.

14

Това беше вече трети път как Исус се яви на учениците след като възкръсна от мъртвите.

15

А като позакусиха, Исус казва на Симона Петра: Симоне Ионов, любиш ли Ме повече отколкото [Ме любят] тия? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси агънцата Ми.

16

Пак му каза втори път: Симоне Ионов, любиш ли Ме? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той Му казва: Паси овцете Ми.

17

Казва му трети път: Симоне Ионов, Обичаш ли Ме? Петър се наскърби за гдето трети път му рече: [Обичаш] ли Ме? и Му рече: Господи, Ти всичко знаеш, Ти знаеш, че Те обичам. Исус му казва: Паси овцете Ми.

18

Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си щеше; но когато остарееш ще простреш ръцете си, и друг ще те опасва, и ще те води където не щеш.

19

А това рече като означаваше с каква смърт [Петър] щеше да прослави Бога. И като рече това, казва му: Върви след Мене.

20

Петър обръщайки се вижда, че иде подире му ученикът, когото обичаше Исус, този, който на вечерята се обърна на гърдите Му и каза: Господи, кой е този, който ще Те предаде?

21

Него, прочее, като видя, Петър казва на Исуса, Господи, а [на] този какво [ще стане]?

22

Исус му каза: Ако искам да остане той докле дойда, тебе що ти е? Ти върви след Мене.

23

И така, разнесе се между братята тази дума, че този ученик нямаше да умре. Исус, обаче, не му рече, че няма да умре, но: Ако искам да остане той докле дойда, тебе що ти е?

24

Този е ученикът, който свидетелствува за тия неща, [който] и написа тия неща; и знаем, че неговото свидетелство е истинно.

25

Има още и много други дела, които извърши Исус; но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят не щеше да побере написаните книги. [Амин].

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940