Йоан 19

1

Тогава Пилат взе Исуса и го би.

2

И войниците сплетоха венец от тръни, наложиха го на главата Му, и като Му облякоха морава дреха,

3

приближиха се при Него и казваха: Здравей, царю юдейски! и удряха Му плесници.

4

Тогава Пилат пак излезе вън и каза им: Ето, извеждам ви Го вън за да познаете, че не намирам никаква вина в Него.

5

Исус, прочее, излезе вън носещ трънения венец и моравата дреха. [Пилат] им казва: Ето човекът!

6

А като Го видяха главните свещеници и служители извикаха, казвайки: Разпни Го! разпни Го! Пилат им каза: Вземете Го вие и разпнете Го; защото аз не намирам вина в Него.

7

Юдеите му отговориха: Ние си имаме закон и по тоя закон Той трябва да умре, защото направи Себе Си Божий Син.

8

А Пилат като чу тая дума още повече се уплаши.

9

И пак влезе в преторията и каза на Исуса: Ти от къде си? А Исус не му даде отговор.

10

Затова Пилат Му казва: На мене ли не говориш? Не знаеш ли че имам власт да Те пусна, и имам власт да Те разпна?

11

Исус му отговори: Ти не би имал никаква власт над Мене, ако не бе ти дадено от горе; затова, по-голям грях има оня, който Ме предаде на тебе.

12

Поради това Пилат търсеше начин да Го пусне; юдеите, обаче, викаха, казвайки: Ако пуснеш Тогова, не си Кесарев приятел; всеки, който прави себе си цар, е противник на Кесаря.

13

А Пилат, като чу тия думи, изведе Исуса вън и седна на съдийския стол, на мястото наречено Каменно настлание, а по еврейски, Гавата.

14

Беше денят на приготовление за пасхата, около шестия час; и той казва на юдеите: Ето вашият цар!

15

А те извикаха: Махни [Го]! махни! разпни Го! Пилат им казва: Вашия цар ли да разпна? Главните свещеници отговориха: Нямаме друг цар освен Кесаря.

16

Затова той им Го предаде да бъде разпнат.

17

И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота,

18

гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред.

19

А Пилат написа и надпис, който постави над [Него] на кръста. А писаното бе: Исус Назарянин, юдейският цар.

20

Тоя надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото гдето разпнаха Исуса беше близо до града, и написаното бе на еврейски, на латински и на гръцки.

21

А юдейските главни свещеници казаха на Пилата: Недей писа: юдейски цар, но - Самозваният юдейски цар.

22

Пилат отговори: Каквото писах, писах.

23

А войниците като разпнаха Исуса, взеха дрехите Му и ги разделиха на четири дяла, на всеки войник по един дял; взеха и дрехата. А дрехата не беше шита, а изтъкана цяла от горе [до долу];

24

затова те рекоха помежду си: Да не я раздираме, а да хвърлим жребие за нея чия да бъде; за да се изпълни написаното, което казва: - "Разделиха си дрехите Ми, И за облеклото Ми хвърлиха жребие". Войниците, прочее, сториха това.

25

А при кръста на Исуса стояха майка Му, и сестрата на майка Му, Мария Клеопова и Мария Магдалина.

26

А Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, който стоеше близо, каза на майка Си: Жено, ето син ти!

27

После каза на ученика: Ето майка ти! И от онзи час ученикът я прибра у [дома си].

28

След това, Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието рече: Жаден съм.

29

А като беше сложен там съд пълен с оцет, натъкнаха на исопова [тръст] една гъба натопена в оцет, и я поднесоха до устата Му.

30

А Исус като прие оцета рече: Свърши се, и наведе глава, и предаде дух.

31

И понеже беше Приготвителният ден, то, за да не останат телата на кръста в съботата, (защото оная събота беше голям [ден]), юдеите помолиха Пилата да им се пребият пищялите, и да ги дигнат оттам.

32

Затова дойдоха войниците и пребиха пищялите на единия и на другия, които бяха разпнати с [Исуса].

33

Но когато дойдоха при Исуса и Го видяха вече умрял не Му пребиха пищялите.

34

Обаче, един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода.

35

И тоя, който видя, свидетелствува [за това], и неговото свидетелство е вярно; и той знае, че говори истината, за да повярвате и вие.

36

Защото това стана, за да се изпълни написаното: "Кост Негова няма да се строши";

37

и пак на друго място писанието казва: "Ще погледнат на Него, Когото прободоха".

38

След това Иосиф от Ариматея, който беше Исусов ученик, но таен, поради страха от юдеите, помоли Пилата да [му позволи] да вземе Исусовото тяло; и Пилат позволи. Той, прочее, дойде та вдигна тялото Му.

39

Дойде и Никодим, който бе дохождал изпърво при Него нощем, и донесе около сто литри смес от смирна и алой.

40

И тъй, взеха Исусовото тяло и Го обвиха в плащаница с ароматите, според юдейския обичай на погребване.

41

А на мястото, гдето бе разпнат, имаше градина, и в градината нов гроб, в който още никой не бе полаган.

42

Там, прочее, положиха Исуса поради юдейския Приготвителен ден; защото гробът беше наблизо.