Йоан 18

1

Като изговори това, Исус излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, гдето имаше градина, в която влезе Той и учениците Му.

2

А и Юда, който Го предаваше, знаеше това място; защото Исус често се събираше там с учениците Си.

3

И тъй, Юда като взе една чета войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия.

4

А Исус като знаеше всичко, което щеше да Го сполети, излезе и им рече: Кого търсите?

5

Отговориха Му: Исуса Назарянина. Исус им каза: Аз съм. С тях стоеше и Юда, който Го предаваше.

6

И когато им каза: Аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята.

7

Пак ги попита: Кого търсите? А те рекоха: Исуса Назарянина.

8

Исус отговори: Рекох ви, че съм Аз; прочее, ако Мене търсите оставете тия да си отидат;

9

(за да се изпълни думата казана от Него: От тия, които си Ми дал, ни един не изгубих).

10

А Симон Петър, като имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеника, и му отсече дясното ухо; а името на слугата беше Малх.

11

Тогава Исус рече на Петра: Тури ножа в ножницата. Чашата, която Ми даде Отец, да я не пия ли?

12

И тъй, четата, хилядникът и юдейските служители хванаха Исуса и Го вързаха.

13

И заведоха Го първо при Анна; защото той беше тъст на Каиафа, който беше първосвещеник през тая година.

14

А Каиафа, беше онзи, който беше съветвал юдеите, че е по-добре един човек да загине за людете.

15

И подир Исуса вървяха Симон Петър и един друг ученик; и този ученик, като беше познат на първосвещеника, влезе с Исуса в двора на първосвещеника.

16

А Петър стоеше вън до вратата; и тъй другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе та каза на вратарката и въведе Петра.

17

И слугинята вратарка казва на Петра: И ти ли си от учениците на Този човек? Той казва: Не съм.

18

А слугите и служителите бяха наклали огън, защото беше студено, и стояха та се грееха; а и Петър стоеше с тях и се грееше.

19

А първосвещеникът попита Исуса за учениците Му и за учението Му.

20

Исус му отговори: Аз говорих явно на света, винаги поучавах в синагогите и в храма, гдето всички юдеи се събират, и нищо не съм говорил скришно.

21

Защо питаш Мене? питай ония, които са Ме слушали, какво съм им говорил; ето, те знаят що съм казвал.

22

Когато рече това, един от служителите, който стоеше наблизо, удари плесница на Исуса и рече: Така ли отговаряш на първосвещеника?

23

Исус му отговори: Ако съм продумал [нещо] зло, покажи злото; но ако добро, защо ме биеш?

24

Анна, прочее, Го прати вързан при първосвещеника Каиафа.

25

А Симон Петър стоеше и се грееше; и рекоха му: Не си ли и ти от Неговите ученици? Той отрече казвайки: Не съм.

26

Един от слугите на първосвещеника, сродник на онзи, комуто Петър отсече ухото, казва: Нали те видях аз в градината с Него?

27

И Петър пак се отрече; и на часа изпя петел.

28

Тогава поведоха Исуса от Каиафа в преторията; а беше рано. Но сами те не влязоха в преторията, за да се не осквернят, та да могат да ядат пасхата.

29

Затова Пилат излезе при тях и каза: В какво обвинявате Тоя човек?

30

В отговор му рекоха: Ако не беше Той злодеец, не щяхме да Го предадем на тебе.

31

А Пилат им рече: Вземете Го вие и Го съдете според вашия закон. Юдеите му рекоха: Нам не е позволено да умъртвим никого,

32

(за да се изпълни думата, която рече Исус, като означаваше с каква смърт щеше да умре).

33

И тъй, Пилат пак влезе в преторията, повика Исуса и Му каза: Ти юдейски Цар ли си?

34

Исус отговори: От себе си ли казваш това, или други са ти говорили за Мене?

35

Пилат отговори: Че аз юдеин ли съм? Твоят народ и главните свещеници Те предадоха на мене. Какво си сторил?

36

Исус отговори: Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството Ми не е оттук.

37

Затова Пилат Му каза: Тогава, Ти цар ли си? Исус отговори: Ти [право] казваш, защото Аз съм цар. Аз за това се родих, и за това дойдох на света, да свидетелствувам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.

38

Пилат Му каза: Що е истина? И като рече това, пак излезе при юдеите и каза им: Аз не намирам никаква вина в него.

39

А у вас има обичай да ви пущам по един на пасхата; желаете ли, прочее, да ви пусна юдейския цар?

40

Тогава те пак закрещяха, казвайки: Не Тоя, но Варава. А Варава беше разбойник.