Йоан 12

1

А шест дни преди пасхата Исус дойде във Витания, където беше Лазар, когото Той възкреси от мъртвите.

2

Там му направиха вечеря, и Марта прислужваше; а Лазар беше един от тия, които седяха с Него на трапезата.

3

Тогава Мария, като взе един литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исуса, и с косата си отри нозете Му; и къщата се изпълни с благоухание от мирото.

4

Но един от учениците Му, Юда Искариотски, който щеше да Го предаде, рече:

5

Защо не се продаде това миро за триста динария, за да се раздадат на сиромасите?

6

А това, рече не защото го беше грижа за сиромасите, а защото бе крадец, и като държеше касата вземаше [от] това, което пускаха в нея.

7

Тогава Исус рече: Оставете я; понеже го е запазила за деня на погребението Ми.

8

Защото сиромасите всякога се намират между вас но Аз не се намирам всякога.

9

А голямо множество от юдеите узнаха, че е там; и дойдоха, не само поради Исуса, но за да видят и Лазара, когото възкресил от мъртвите.

10

А главните свещеници се наговориха да убият и Лазара,

11

защото поради него мнозина от юдеите отиваха [към страната на Исуса] и вярваха в Него.

12

На следния ден едно голямо множество, което бе дошло на празника, като чуха, че Исус идел в Ерусалим,

13

взеха палмови клони и излязоха да Го посрещнат, викайки: Осана! благословен, Който иде в Господното име, Израилевият Цар!

14

А Исус като намери едно осле, възседна го, според както е писано: -

15

"Не бой се дъщерьо Сионова. Ето твоят Цар иде, Възседнал на осле":

16

Учениците Му изпърво не разбраха това; а когато се прослави Исус, тогава си спомниха, че това бе писано за Него, и че Му сториха това.

17

Народът, прочее, който беше с Него, когато повика Лазара от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелствуваше [за това чудо].

18

По същата причина Го посрещна и народът, защото чуха, че извършил това знамение.

19

За туй фарисеите рекоха помежду си: Вижте, че нищо не постигате! Ето, светът отиде след Него.

20

А между ония, които дойдоха на поклонение по празника, имаше и някои гърци.

21

Те, прочее, дойдоха при Филипа, който беше от Витсаида галилейска, и го помолиха, казвайки: Господине искаме да видим Исуса.

22

Филип дохожда и казва на Андрея; Андрей дохожда, и Филип, и те казват на Исуса.

23

А Исус в отговор им казва: Дойде часът да се прослави Човешкият Син.

24

Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно; но ако умре, дава много плод.

25

Който обича живота си, ще го изгуби; и който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот.

26

Ако служи някой на Мене, Мене нека последва; и дето съм Аз, там ще бъде и служителят Ми. Който служи на Мене, него ще почете Отец Ми.

27

Сега душата Ми е развълнувана; и какво да кажа? Отче, избави Ме от тоя час. Но за това дойдох на тоя час.

28

Отче, прослави името Си. Тогава дойде глас от небето: И Го прославих, и пак ще Го прославя.

29

На това, народът, който стоеше там, като чу [гласа] каза: Гръм е. Други пък казаха: Ангел Му проговори.

30

Исус в отговор рече: Този глас не дойде заради Мене, но заради вас.

31

Сега е съдба на този свят; сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън.

32

И когато бъда Аз издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си.

33

А като казваше това, Той означаваше от каква смърт щеше да умре.

34

Народът, прочее, Му отговори: Ние сме чули от закона, че Христос пребъдва до века; тогава как казваш Ти, че Човешкият Син трябва да бъде издигнат? Кой е Тоя Човешки Син?

35

Тогава Исус им рече: Още малко време светлината е между вас. Ходете докле имате светлината, за да ви не настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината не знае къде отива.

36

Докле имате светлината, вярвайте в светлината, за да станете просветени чрез светлината. Това изговори Исус и отиде та се скри от тях.

37

Но ако и да бе извършил толкова знамения пред тях, те пак не вярваха в Него;

38

за да се изпълни казаното от пророк Исаия, който рече: - "Господи, кой [от нас] е повярвал на онова, което сме чули? И мишцата Господня на кого се е открила"?

39

Те за това не можаха да вярват, защото Исаия пак е рекъл: -

40

"Ослепил е очите им, и закоравил сърцата им, Да не би с очи да видят, и със сърца да разберат, За да се обърнат и да ги изцеля".

41

Това каза Исаия защото видя славата Му и говори за Него.

42

Но пак мнозина от първенците повярваха в Него; но поради фарисеите не [Го] изповядаха, за да не бъдат отлъчени от синагогата;

43

защото обикнаха похвалата от човеците повече от похвалата от Бога.

44

А Исус извика и рече: Който вярва в Мене, не в Мене вярва, но в Този, Който Ме е пратил.

45

И който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е пратил.

46

Аз дойдох [като] светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мене.

47

И ако чуе някой думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох да съдя света, но да спася света.

48

Който Ме отхвърля, и не приема думите Ми, има кой да го съди; словото, което говорих, то ще го съди в последния ден.

49

Защото Аз от Себе Си не говорих; но Отец, Който Ме прати, Той Ми даде заповед, какво да кажа и що да говоря.

50

И зная, че онова, което Той заповядва, е вечен живот. И тъй, това, което говоря, говоря го така, както Ми е казал Отец.