Марко 15

1

И на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците и целият синедрион, незабавно се съвещаха и като вързаха Исуса, заведоха Го и Го предадоха на Пилата.

2

И Пилат Го попита: Ти Юдейският цар ли си? А Той му отговори и рече: Ти казваш.

3

И главните свещеници Го обвиняваха в много неща.

4

А Пилат пак Го попита, казвайки: Нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща Те обвиняват!

5

Но Исус нищо вече не отговори, така щото Пилат се чудеше.

6

А на всеки празник той им пущаше по един затворник, когото биха поискали.

7

А[ в онова време] имаше някой си на име Варава, затворен заедно с ония бунтовници, които във време на бунта бяха извършили убийство.

8

И народът се изкачи и почна да иска от Пилата [да им направи] каквото имаше обичай да прави.

9

А Пилат в отговор им рече: Искате ли да ви пусна Юдейския цар?

10

(понеже видя, че главните свещеници от завист Го бяха предали).

11

Но главните свещеници подбудиха народа [да искат] по-добре да им пусне Варава.

12

Пилат пак в отговор им рече: Тогава какво да правя с Този, Когото наричате Юдейски цар?

13

А те пак изкрещяха: Разпни Го!

14

А Пилат им каза: Че какво зло е сторил? Но те много закрещяха: Разпни Го!

15

Тогава Пилат, като искаше да угоди на народа, пусна им Варава, а Исуса би и Го предаде на разпятие.

16

И войниците Го заведоха вътре в двора, тоест, в преторията, и свикаха цялата дружина.

17

И облякоха Му морава мантия, сплетоха и венец от тръни и го положиха [на главата Му].

18

И почнаха да Го поздравяват със: Здравей, Царю Юдейски!

19

И удряха Го по главата с тръст, заплюваха Го, и коленичейки кланяха Му се.

20

И след като Му се поругаха, съблякоха Му моравата [мантия] и Го облякоха в Неговите дрехи и Го изведоха вън да Го разпнат.

21

И накараха да носи кръста Му някой си Симон киринеец, баща на Александра и Руфа, който минаваше на връщане от нива.

22

И завеждат[ Исуса] на мястото Голгота, което значи лобно място.

23

И подаваха Му вино смесено със смирна, но Той не прие.

24

И като Го разпъват, разделят си дрехите Му, и хвърлят жребие за тях, кой какво да вземе.

25

А беше третият час, когато Го разпнаха.

26

А надписът на обвинението Му бе написан [така]: Юдейският Цар.

27

И с Него разпнаха двама разбойници, един отдясно Му и един отляво Му.

28

[И се изпълни писанието, което казва: "И с беззаконните се числи"].

29

И минаващите оттам Го хулеха, като клатеха глави и казваха: Уха! Ти, който разоряваш храма и за три дни пак го съграждаш,

30

спаси Себе Си и слез от кръста.

31

Подобно и главните свещеници с книжниците Го ругаеха по между си, като казваха: Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави!

32

Христос Израилевият цар нека слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. И разпнатите с Него Го ругаеха.

33

А на шестия час, настана тъмнина по цялата земя, [трая] до деветия час.

34

И на деветия час Исус извика със силен глас: "Елои, Елои Лама Савахтани"? което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?

35

И някои от стоящите там, като чуха казаха: Ето вика Илия.

36

И един се завтече, натопи гъба в оцет, надяна я на тръст, и Му даде да пие, като казваше: Оставете! да видим дали ще дойде Илия да Го снеме.

37

А Исус като издаде силен глас, издъхна.

38

И завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу.

39

А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че така [извика и] издъхна, рече: Наистина тоя човек беше Син Божи.

40

Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалина, и Мария майката на малкия Яков и на Иосия, и Саломия;

41

които, когато беше в Галилея, вървяха подир [Исуса] и Му служеха;[ имаше] и много други жени, които бяха възлезли с Него в Ерусалим.

42

И когато вече се свечери, то, понеже беше приготвителен ден сиреч, срещу събота,

43

дойде Иосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам ожидаше Божието царство, и осмели се да влезе при Пилата и да поиска Исусовото тяло.

44

А Пилат се почуди дали е вече умрял, и, като повика стотника, попита го дали е от дълго време мъртъв.

45

И като се научи от стотника, отстъпи тялото на Иосифа.

46

И той купи плащаница, и като го сне, обви го в плащаницата, и положи го в гроб, който бе изсечен в скала, и привали камък върху гробната врата.

47

А Мария Магдалина и Мария Иосиевата майка гледаха где го полагаха.