Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Марко 13

1

Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици [Му каза]: Учителю, виж, какви камъни и какви здания!

2

А Исус му рече: Виждаш ли тия големи здания! Няма да остане тук камък на камък, който да не се срине.

3

И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър и Яков и Андрей Го попитаха насаме:

4

Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв [ще бъде] знакът, когато всичко това предстои да се изпълни?

5

А Исус почна да им казва: Пазете се да ви не подмами някой.

6

Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм[ Христос] и ще подмамят мнозина.

7

А когато чуете за войни и за военни слухове, недейте се смущава; [това] трябва да стане; но туй не е свършекът.

8

Защото народ ще се повдигне против народ, и царство против царство, ще има трусове на разни места, ще има глад; а тия неща са само началото на страданията.

9

А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори, и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствувате на тях.

10

Обаче, трябва първо да се проповядва благовестието на всичките народи.

11

А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в оня час, това говорете! защото не сте вие, които говорите, а Светият Дух.

12

Брат, брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят.

13

И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен.

14

И когато видите мерзостта, която докарва запустение, [за която говори пророк Даниил], стояща там гдето не подобава, (който чете нека разбира), тогава ония, които са в Юдея, нека бягат по планините;

15

и който е на къщния покрив да не слиза в къщата си, нито да влиза да вземе нещо от нея;

16

и който е на нива да не се връща назад да вземе дрехата си.

17

А горко на непразните и на кърмачките през ония дни!

18

При това молете се да не стане това зиме;

19

защото[ през] ония дни ще има скръб небивала до сега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава.

20

И ако Господ не съкратеше ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, които Той избра, съкратил е дните.

21

Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Ето там! не вярвайте;

22

защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно и избраните.

23

А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко.

24

Но през ония дни, подир оная скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си,

25

звездите ще падат от небето, и силите, които са на небето ще се разклатят.

26

Тогава ще видят Човешкият Син идещ на облаци с голяма сила и слава.

27

И тогава ще изпрати ангелите, и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.

28

А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото;

29

също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата.

30

Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.

31

Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

32

А за оня ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.

33

Внимавайте, бдете и молете се; защото не знаете кога ще настане времето.

34

[Понеже това ще бъде] както кога човек, живущ в чужбина, като остави къщата си, и даде власт на слугите си, всекиму особената му работа, заповяда и на вратаря да бди.

35

Бдете, прочее, (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата - вечерта ли, или в среднощ, или когато пеят петлите, или заранта),

36

да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали.

37

А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940