Марко 1

1

Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син;

2

както е писано в [книгата на] пророк Исаия: - "Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път;

3

Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа, Прави направете пътеките за Него".

4

Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.

5

И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.

6

А Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше с акриди и див мед.

7

И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му.

8

Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.

9

През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан.

10

И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него.

11

И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.

12

И веднага Духът Го закара в пустинята.

13

И беше в пустинята четиридесет дни изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха.

14

А след като Иоан биде предаден на [властта], Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки:

15

Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието;

16

А когато минаваше край галилейското езеро, видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.

17

И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.

18

И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.

19

И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брата му Иоана, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите.

20

И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него.

21

И дохождат в Капернаум; и незабавно в съботата [Исус] влезе в синагогата и поучаваше.

22

И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците.

23

И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух, който извика, думайки:

24

[Остави [ни]!] Какво имаш Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Светий Божий.

25

Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни, и излез от него.

26

Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него.

27

И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си, думайки: Що е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват!

28

И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност.

29

И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Иоана в къщата на Симона и Андрея.

30

А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казват за нея.

31

И Той се приближи, и като я хвана за ръка, дигна я; и [на часа] треската я остави, и тя им прислужваше.

32

И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс.

33

И целият град се събра пред вратата.

34

И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.

35

И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.

36

А Симон и ония, които бяха с Него изтичаха подире Му.

37

И като Го намериха, казват Му: всички те търсят.

38

А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл.

39

И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.

40

И дохожда при Него един прокажен и Му се моли, коленичил при Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш.

41

А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.

42

И веднага проказата го остави, и той се очисти.

43

И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза:

44

Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Моисей.

45

А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така щото [Исус] не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и дохождаха при Него отвсякъде.