Матей 4

1

Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.

2

И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.

3

И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове.

4

А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.

5

Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва:

6

Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те дигат. Да не би да удариш о камък ногата Си".

7

Исус му рече: Писано е още: "Да не изпитваш Господа твоя Бог".

8

Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му:

9

Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.

10

Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".

11

Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.

12

А когато чу [Исус], че Иоан бил предаден [на властта], оттегли се в Галилея.

13

И като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум край езерото, в Завулоновите и Нефталимовите предели;

14

за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: -

15

"Завулоновата земя и Нефталимовата земя, Край езерото, отвъд Иордан, Езическа Галилея;

16

Людете, които седяха в тъмнина. Видяха голяма светлина И на ония, които седяха в страната на мрачната сянка, На тях изгря светлина".

17

От тогава Исус започна да проповядва, казвайки: Покайте се, защото наближи небесното царство.

18

И като ходеше край галилейското езеро, видя двамата братя, Симона, наречен Петър и брат му Андрея, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари.

19

И казва им: Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци.

20

И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.

21

И като отмина от там, видя други двама братя, Якова Заведеев и брат му Иоана, че кърпеха мрежите си в ладията с баща си Заведея; и ги повика.

22

И те на часа оставиха ладията и баща си, и отидоха след Него.

23

Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете.

24

И разнесе се слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; и ги изцели.

25

И подире Му вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея, и из отвъд Иордан.