Матей 3

1

В ония дни дойде Иоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня, като казваше:

2

Покайте се понеже наближи небесното царство.

3

Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исаия, който казва: "Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа, Прави направете пътеките за Него".

4

А тоя Иоан носеше облекло от камилска козина, и кожен пояс около кръста си; а храната му беше акриди и див мед.

5

Тогава излизаха при него Ерусалим, цяла Юдея и цялата Иорданска околност,

6

и се кръщаваха от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.

7

А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?

8

Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние;

9

и не мислете да думате: Авраам е нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама.

10

А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля.

11

Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.

12

Лопатата е в ръката Му, и Той здраво ще очисти гумното Си, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън.

13

Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него.

14

А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене?

15

А Исус в отговор му рече: Остави [Ме] сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави.

16

И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него;

17

и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.