Матей 24

1

И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма.

2

А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине.

3

И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв [ще бъде] белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?

4

Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой;

5

защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.

6

И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже [тия неща] трябва да станат; но това още не е свършекът.

7

Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.

8

Но всичко това ще бъде[ само] начало на страдания,

9

Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име.

10

И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.

11

И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.

12

Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.

13

Но който устои до край, той ще бъде спасен.

14

И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.

15

Затова, когато видите мерзостта, която [докарва] запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на светото място, (който чете нека разбира),

16

тогава ония които са в Юдея, нека бягат по планините;

17

който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си;

18

и който се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехата си.

19

А горко на непразните и на кърмещите в ония дни!

20

При това, молете се да се не случи бягането ви зиме или в съботен ден;

21

защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има.

22

И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят.

23

Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте;

24

защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.

25

Ето предсказах ви.

26

Прочее, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята; не излизайте;[ или:] Ето Той е във вътрешните стаи; не вярвайте.

27

Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.

28

Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите.

29

А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.

30

Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.

31

Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.

32

А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото.

33

Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.

34

Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.

35

Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

36

А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.

37

И като [бяха] Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.

38

Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега,

39

и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.

40

Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя.

41

Две жени [ще] мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя.

42

Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.

43

Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата.

44

Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.

45

Кой е, прочее, верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си; за да им дава храна на време?

46

Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така.

47

Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.

48

Но, ако оня слуга е зъл, и каже в сърцето си: Господарят ми се забави,

49

и той почне да бие служителите си, и да яде и пие с пияниците,

50

господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не [го] очаква, и в час, когато не знае,

51

и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.