Матей 19

1

Когато Исус свърши тия думи, тръгна от Галилея, и дойде в пределите на Юдея отвъд Иордан.

2

И големи множества вървяха подире Му; и Той ги изцели там.

3

Тогава дойдоха при Него фарисеи, които, изпитвайки Го, казаха: Позволено ли е на [човека] да напусне жена си по всякаква причина?

4

А той в отговор рече: Не сте ли чели, че Онзи, Който [ги] е направил, направил ги е от начало мъжко и женско, и е казал:

5

"Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът?"

6

Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.

7

Казват му: Тогава Моисей защо заповяда, [мъжът й] да [й] даде разводно писмо и да я напусне?

8

Каза им: Поради вашето коравосърдечие Моисей ви е оставил да си напущате жените; но отначало не е било така.

9

И казвам ви: Който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за нея, [когато] бъде напусната, прелюбодействува.

10

Казват Му учениците: Ако е такова задължението на мъжа към жената, по-добре да се не жени.

11

А той им рече: Не могат всички да приемат тая дума, но ония, на които е дадено.

12

Защото има скопци, които така са родени от утробата на майка си; има пък скопци, които са били скопени от човеци; а има и скопци, които сами себе си са скопили заради небесното царство. Който може да приеме това, нека приеме.

13

Тогава доведоха при Него дечица, за да възложи ръце на тях и да се помоли; а учениците ги смъмриха.

14

А Исус рече: Оставете дечицата, и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.

15

И възложи ръце на тях, и замина оттам.

16

И ето един [момък] дойде при Него и рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот?

17

А той му каза: Защо питаш Мене за доброто? Един [Бог] има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота пази заповедите.

18

Казва Му: Кои? Исус рече: [Тия]: Не убивай; Не прелюбодействувай; Не кради; Не лъжесвидетелствувай;

19

Почитай баща си и майка си; и Обичай ближния си както себе си.

20

Момъкът Му казва: Всичко това съм пазил [от младостта си]; какво ми още не достига?

21

Исус му рече: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; дойди и Ме следвай.

22

Но момъкът, като чу тая дума, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот.

23

А Исус рече на учениците си: Истина ви казвам: Мъчно ще влезе богат в небесното царство.

24

При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.

25

А учениците, като чуха това, зачудиха се твърде много и думаха: Като е тъй, кой може да се спаси?

26

А Исус[ ги] погледна и рече им: За човеците това е невъзможно; но за Бога всичко е възможно.

27

Тогава Петър в отговор Му рече: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме; ние, прочее, какво ще имаме?

28

А Исус им рече: Истина ви казвам, че във време на обновлението [на всичко], когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които Ме последвахте, тоже ще седнете на дванадесет престола да съдите дванадесетте Израилеви племена.

29

И всеки, който е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, [или жена], или чада, или ниви, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот.

30

Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи.