Числа 3

1

А ето поколенията на Аарона и Моисея във времето, когато Господ говори на Моисея на Синайската планина.

2

Ето и имената на Аароновите синове: Надав, първородният му, Авиуд, Елеазар и Итамар.

3

Тия са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които Моисей посвети, за да свещенодействуват.

4

А Надав и Авиуд умряха пред Господа, като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня; и нямаха чада; а Елеазар и Итамар свещенодействуваха в присъствието на баща си Аарона.

5

И Господ говори на Моисея, казвайки:

6

Приведи Левиевото племе и представи ги пред свещеника Аарона, за да му слугуват.

7

Нека пазят заръчаното от него и заръчаното от цялото общество пред шатъра за срещане, за да вършат служенето около скинията.

8

И нека пазят всичките принадлежности на шатъра за срещане, и заръчаното от израилтяните, за да вършат служенето около скинията.

9

И да дадеш левитите на Аарона и на синовете му: те са дадени всецяло нему от страна на израилтяните.

10

А Аарона и синовете му да поставиш да вършат свещеническите си служби; а чужденецът, който би се приближил, да се умъртви.

11

Господ още говори на Моисея, казвайки:

12

Ето, Аз взех левитите измежду израилтяните, вместо всичките първородни от израилтяните, които отварят утроба; левитите ще бъдат Мои.

13

Защото всяко първородно е Мое; в деня, когато поразих всяко първородно в Египетската земя, Аз осветих за Себе Си всяко първородно в Израиля, и човек и животно; Мои ще бъдат. Аз съм Иеова.

14

И Господ говори на Моисея в Синайската пустиня, казвайки:

15

Преброй левийците според бащините им домове, по семействата им; да преброиш всичките мъжки от един месец и нагоре.

16

И тъй, Моисей ги преброи според Господното слово, както му беше заповядано.

17

А синовете на Леви, по имената си, бяха тия: Гирсон, Каат и Мерарий.

18

И ето имената на гирсонците по семействата им: Ливний и Семей;

19

и каатците по семействата им: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил;

20

и мерарийците по семействата им: Маалий и Мусий. Тия са семействата на левийците, според бащините им домове.

21

От Гирсона [произлезе] семейството Ливниево и семейството Семеево; тия са семействата на гирсонците.

22

Преброените от тях по числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, които се преброиха от тях, бяха седем хиляди и петстотин души.

23

Семействата на гирсонците да поставят шатрите си зад скинията към запад.

24

И началник на бащиния дом на гирсонците да бъде Елиасаф, Лаиловият син.

25

А под грижата на гирсонците в шатъра за срещане да бъдат скинията, шатърът, покривът му, закривката за входа на шатъра за срещане,

26

дворните завеси, закривката за входа на двора, който е около скинията и олтарът и въжата му за цялата му служба.

27

От Каата [произлезе] семейството на Амрамовците, и семейството на Исааровците, и семейството на Хевроновците, и семейството на Озииловците; тия са семействата на Каатовците.

28

Според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, имаше осем хиляди и шестстотин души, които пазеха поръчаното за светилището.

29

Семейството на Каатовците да поставят шатрите си откъм южната страна на скинията.

30

И началник на бащиния дом от семействата на Каатовците да бъде Елисафан, Озииловият син.

31

А под тяхната грижа да бъдат ковчегът, трапезата, светилникът, олтарите, принадлежностите на светилището, с които служат, закривката и всичко, което принадлежи на службата му.

32

И Елеазар, син на свещеника Аарона, да бъде началник над левитските началници и да надзирава ония, които пазят заръчаното за светилището.

33

От Мерария [произлезе] семейството на Маалиевците и семейството на Мусиевците; тия са Мерариевите семейства.

34

Които от тях се преброиха, според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха шест хиляди и двеста души.

35

И началник на бащиния дом от семействата на Мерариевците да бъде Суриил, Авихаиловият син. Те да поставят шатрите си откъм северната страна на скинията.

36

И под грижата, назначена на мерарийците, да бъдат дъските на скинията, лостовете й, стълбовете й, подложките й, всичките й прибори, всичко, което принадлежи на службата й,

37

стълбовете на околния двор, подложките им, колчетата им и въжата им.

38

Тия, които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра за срещане към изгрев слънце, да бъдат Моисей и Аарон и синовете му, които да имат грижа за светилището, сиреч, грижа за израилтяните; и чужденец, който би се приближил, да се умъртви.

39

Всичките преброени от левитите, които Моисей и Аарон преброиха по семействата им, по Господната заповед, всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха двадесет и две хиляди души.

40

И Господ рече на Моисея: Преброй всичките мъжки първородни от израилтяните от един месец и нагоре и вземи числото на имената им.

41

И да вземеш левитите за Мене, (Аз съм Господ) вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите вместо всичките първородни между добитъка на израилтяните.

42

И тъй, Моисей преброи всичките първородни между израилтяните, според както Господ му заповяда;

43

и всичките мъжки първородни като се изброиха по име от един месец и нагоре, според преброяването им, бяха двадесет и две хиляди двеста и седемдесет и три души.

44

Господ говори още на Моисея, казвайки:

45

Вземи левитите, вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите, вместо техния добитък; и левитите ще бъдат Мои. Аз съм Господ.

46

А за откупване на двестате седемдесет и три души, с които първородните между израилтяните са повече от левитите,

47

да вземеш по пет сикли на глава; според сикъла на светилището да ги вземеш (един сикъл е равен на двадесет гери);

48

и парите на откупа от ония, които са повече, да дадеш на Аарона и на синовете му.

49

И така, Моисей взе парите на откупа от ония, които бяха повече от изкупените [чрез размяна] с левитите;

50

от първородните на израилтяните взе парите, хиляда триста и шестдесет и пет [сикли] според сикъла на светилището.

51

И Моисей даде парите от откупа на Аарона и на синовете му, според Господното слово, както Господ заповяда на Моисея.