A A A A A
Българска Библия 1940

Числа 26

1

  А подир язвата Господ говори на Моисея и Елеазара син на свещеника Аарона, казвайки:

2

  Пребройте цялото общество израилтяни от двадесет години и нагоре, според бащините им домове, всички в Израиля, които могат да излизат на бой.

3

  За това, Моисей и свещеникът Елеазар говориха на [людете] на моавските полета, при Иордан срещу Ерихон, казвайки:

4

  [Пребройте людете] от двадесет години и нагоре, според както Господ заповяда на Моисея и на израилтяните, които излязоха из Египетската земя.

5

  Рувим, първородният на Израиля. Рувимците бяха: от Еноха, семейството на Еноховците; от Фалу, семейството на Фалуевците;

6

  от Есрона, семейството на Есроновците; от Хармия, семейството на Хармиевците.

7

  Тия са семействата на рувимците; а преброените от тях бяха четиридесет и три хиляди седемстотин и тридесет души.

8

  Синовете на Фалу бяха Елиав;

9

  и синовете на Елиава: Намуил, Датан и Авирон. Това са ония Датан и Авирон, избраните от обществото, които се подигнаха против Моисея и против Аарона между дружината на Корея, когато се подигнаха против Господа;

10

  и земята разтвори устата си та ги погълна заедно с Корея при изтреблението на дружината [му], когато огънят пояде двеста и петдесетте човеци, и те станаха за знамение;

11

  а синовете на Корея не умряха.

12

  Симеонците по семействата си бяха: от Намуила, семейството на Намуиловците; от Ямина, семейството на Яминовците; от Яхина, семейството на Яхиновците;

13

  от Зара, семейството на Заровците; от Саула, семейството на Сауловците.

14

  Тия са семействата на Симеоновците, двадесет и две хиляди и двеста души.

15

  Гадците по семействата си бяха: от Сафона, семейството на Сафоновците; от Агия, семейството на Агиевците; от Суния, семейството на Суниевците;

16

  от Азения, семейството на Азениевците; от Ирия, семейството на Ириевците;

17

  от Арода, семейството на Ародовците; от Арилия, семейството на Арилиевците.

18

  Тия са семействата на гадците; и преброените от тях бяха четиридесет хиляди и петстотин души.

19

  Юдовите синове бяха Ир и Онан; но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя.

20

  А юдейците по семействата си бяха; от Села, семейството на Селаевците; от Фареса, семейството на Фаресовците; от Зара, семейството на Заровците.

21

  И Фаресовите потомци бяха: от Есрона, семейството на Есроновците; от Амула, семейството на Амуловците.

22

  Тия са Юдовите семейства; и преброените от тях бяха седемдесет и шест хиляди и петстотин души.

23

  Исахарците по семействата си бяха: от Тола, семейството на Толовците; от Фуа, семейството на Фуавците;

24

  от Ясува, семейството на Ясувовците; от Симрона, семейството на Симроновците.

25

  Тия са Исахаровите семейства; и преброените от тях бяха шестдесет и четири хиляди и триста души.

26

  Завулонците по семействата си бяха: от Середа, семейството на Середовците; от Елона, семейството на Елоновците; от Ялеила, семейството на Ялеиловците.

27

  Тия са семействата на завулонците; и преброените от тях бяха шестдесет хиляди и петстотин души.

28

  Иосифовите синове по семействата си бяха Манасия и Ефрем.

29

  Манасийците бяха: от Махира, семейството на Махировците. И Махир роди Галаада; а от Галаада, семейството на Галаадовците.

30

  Ето Галаадовите потомци: от Ахиезера, семейството на Ахиезеровците; от Хелека, семейството на Хелековците;

31

  от Асриила, семейството на Асрииловците; от Сихема, семейството на Сихемовците;

32

  от Семида, семейството на Семидовците; и от Ефера, семейството на Еферовците.

33

  А Салпаад Еферовият син нямаше синове, но дъщери; а имената на Салпаадовите дъщери бяха Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса.

34

  Тия са Манасиевите семейства; и преброените от тях бяха петдесет и две хиляди и седемстотин души.

35

  А ето ефремците по семействата им: от Сутала, семейството на Суталовците; от Вехера, семейството на Вехеровците; от Тахана, семейството на Тахановците.

36

  Ето и Суталовите потомци: от Ерана, семейството на Ерановците.

37

  Тия са семействата на ефремците; и преброените от тях бяха тридесет и две хиляди и петстотин души. Тия са Иосифовите потомци по семействата си.

38

  Вениаминците по семействата си бяха: от Вела, семейството на Веловците; от Асвила, семейството на Асвиловците; от Ахирама, семейството на Ахирамовците;

39

  от Суфама, семейството на Суфамовците; от Уфама, семейството на Уфамовците.

40

  А Веловите синове бяха Аред и Нееман; [от Ареда], семейството на Аредовците; от Неемана, семейството на Неемановците.

41

  Тия са вениаминците по семействата си; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и шестстотин души.

42

  Ето данците по семействата им: от Суама, семейството на Суамовците. Тия са Дановите семейства по семействата си.

43

  Преброените от всичките семейства на Суамовците бяха шестдесет и четири хиляди и четиристотин души.

44

  Асирците по семействата си бяха: от Емна, семейството на Емновците; от Есуи, семейството на Есуиевците; от Верия, семейството на Вериевците.

45

  От Вериевите потомци бяха: от Хевера, семейството на Хеверовците; от Малхиила, семейството на Малхииловците.

46

  А името на Асировата дъщеря беше Сара.

47

  Тия са семействата на асирците; и преброените от тях бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.

48

  Нефталимците по семействата си бяха: от Ясиила, семейството на Ясииловците; от Гуния, семейството на Гуниевците;

49

  от Есера, семейството на Есеровците; от Силима; семейството на Силимовците.

50

  Тия са Нефталимовите семейства по семействата си; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и четиристотин души.

51

  Числото на преброените от израилтяните беше шестстотин и една хиляда седемстотин и тридесет души.

52

  Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:

53

  На тях нека се раздели земята за наследство, според числото на имената им.

54

  На по-многобройните дай по-голямо наследство, а на по-малобройните дай по-малко наследство: на всяко племе да се даде наследството му, според числото на преброените от него.

55

  При все това, обаче, земята ще се раздели с жребие; и те ще наследят според имената на бащините си племена.

56

  С жребие да се раздели наследството им между мнозината и малцината.

57

  А ето числото на преброените от левийците по семействата им: от Гирсона, семейството на Гирсоновците; от Каата, семейството на Каатовците; от Мерария, семейството на Мерариевците.

58

  Ето Левиевите семейства: семейството на Левиевците, семейството на Хевроновците, семейството на Маалиевците, семейството на Мусиевците, семейството на Кореевците; а Каат роди Амрама.

59

  Името на Амрамовата жена беше Иохавед, Левиева дъщеря, която се роди на Левия в Египет; и тя роди на Амрама Аарона и Моисея и сестра им Мариам.

60

  А на Аарона се родиха Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.

61

  Но Надав и Авиуд умряха, когато принесоха чужд огън пред Господа.

62

  А преброените от [левийците] бяха двадесет и три хиляди, всичките мъжки от един месец и нагоре; те не бяха преброени между израилтяните, понеже на тях не се даде наследство между израилтяните.

63

  Тия са преброените чрез Моисея и свещеника Елеазар, които преброиха израилтяните на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон.

64

  Но между тях не се намираше човек от ония, които бяха преброени от Моисея и свещеника Аарон, когато те преброиха израилтяните в Синайската пустиня;

65

  защото за тях Господ бе казал: непременно ще измрат в пустинята. От тях не остана ни един, освен Халев Ефониевият син и Исус Навиевият син.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940