Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Захария 3

1

И [Господ] ми показа великия свещеник Исуса стоящ пред ангела Господен; и Сатана стоеше отдясно му за да му се възпротиви.

2

И Господ рече на Сатана: Господ да те смъмри, Сатано; да! да те смъмри Господ, Който избра Ерусалим. Не е ли този една главня изтръгната из огън?

3

А Исус бе в нацапани дрехи като стоеше пред ангела.

4

И [ангелът] проговаряйки рече на стоящите пред него, като думаше: Съблечете от него нацапаните дрехи. А нему рече: Ето, отнех от тебе беззаконието ти, и ще те облека в богати одежди.

5

Тогава рекох: Нека турят хубава митра на главата му. И тъй, туриха хубава митра на главата му, и го облякоха с дрехи, докато ангелът Господен стоеше близо.

6

И ангелът Господен заяви на Исуса казвайки:

7

Така казва Господ на Силите: Ако ходиш в пътищата Ми, и ако пазиш наредбите Ми, тогава ти пак ще пазиш дома Ми, и пак ще пазиш дворовете Ми, и ще ти дам свободен достъп между стоящите тук.

8

Слушай сега велики свещениче Исусе, ти и другарите ти, които седят пред тебе, (понеже [и] те са човеци [поставени] за знамение;) защото, ето, Аз ще доведа служителя Си Отрасъла.

9

Защото, ето камъка, Който положих пред Исуса, на [тоя] единствен камък има седем очи; ето, Аз ще изсека издълбаното на него, казва Господ на Силите, и ще изгладя беззаконието на тая земя в един ден.

10

В оня ден, казва Господ на Силите, ще поканите всеки ближния си под лозата си и под смоковницата си.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940